Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5532869
Olympijský deň
     Cieľom učiva predmetu Ochrana života a zdravia (OŽZ), predtým  Ochrana človeka a prírody (OČaP) je praktický nácvik zvládnutia mimoriadnych situácii  napr. ekologických či  priemyselných havárií, dopravných nehôd. V našej škole sa OZŽ realizuje prostredníctvom učebných predmetov ŠVP a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. Táto téma integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v simulovaných situáciách.

     Dominantnou úvodnou témou júnových didaktických hier a terénnych cvičení bola spomienka na zimné olympijské hry a tak na školskom dvore pochodovala olympijská čata, horel olympijský oheň a my – účastníci Olympijského dňa -  sme sľubovali prekonávať rôzne prírodné prekážky i hry zamerané na rýchlosť, bystrosť, pohotovosť i orientáciu v prírode v duchu hesla Fair play. Praktické ukážky hasenia predviedli na školskom dvore profesionáli z Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, v spolupráci s VÚ Podborová videli deti nielen ukážky zbraní, vojenskej techniky, špeciálne oblečenie i masky, ale zažili aj prácu psovodov a ich vycvičených psov. Poskytnutie základnej prvej pomoci, riešenie dopravných situácii, orientácia v prírode boli súčasťou teoretickej i praktickej prípravy dvoch júnových dní.
KURZ SPOLOČENSKÉHO SPRÁVANIA A SPOLOČENSKEJ VÝCHOVY

Tanec
je úžasné, jemné a pritom dokonalé precvičenie celého tela...
Tanec rozvíja koordináciu myslenia a svalov.
Povzbudzuje dobré držanie tela bez ohľadu na vek.
Posilňuje telo a poskytuje radosť zo života.
Cibrí spoločenské správanie.
Pomáha udržať si mladosť a kráčať s dobou.
Zvyšuje sebavedomie a pocit istoty..

KURZ SPOLOČENSKÉHO SPRÁVANIA A SPOLOČENSKEJ VÝCHOVY na našej škole má dlhoročnú tradíciu. Aj v tomto roku ho absolvovali žiaci 8. ročníka od februára do mája 2010. V poslednú májovú sobotu sa vyobliekaní žiaci v sprievode rodičov, kamarátov a pedagógov stretli v reštaurácii Centrum na záverečný VENČEK. Všetci vyzerali ako z rozprávky. Dievčatá ako princezné, chlapci ako praví džentlmeni. Po ukážkových tancoch nasledovali venčekové i korálkové tance spojené s voľbou kráľa a kráľovnej večera, súťaž o najlepší tanečný pár i očakávaná diskotéka. Nálada i hudba bola výborná, tanečné kroky zvládnuté, spoločenské kultúrne správanie na úrovni, takže absolventi kurzu na svoj prvý spoločenský večer určite nezabudnú..

POSLEDNÉ ZVONENIE NA ZVOLENSKOM ZÁMKU
      Obradná sieň Zvolenského zámku vyžarujúca dôstojnosť je vždy v júni svedkom slávnostnej rozlúčky absolventov našej školy so školským životom. Akcia má svoje „dozvuky" aj v posledný deň školského roka na školskom dvore. Každý absolvent prežíva neopakovateľnú rozlúčku podľa svojho cítenia, podľa svojho srdca, smiechom či slzami Deviataci – absolventi školy - okrem certifikátu absolventa dostávajú na pamiatku maľovaný keramický zvonček s názvom školy (tohto roku ho vytvoril majster Peter Tatárik z ÚĽUV).
Traduje sa, že keď Vám niekedy bude smutno a Vy si zazvoníte čarovným zvončekom, počujú Vás ostatní „majitelia“ zvončeka a stretnutie je na dosah.

                                                       Šťastné vykročenie deviataci, svet patrí Vám!

PLAVECKÝ VÝCVIK
     V júni absolvovali šiestaci základný plavecký výcvik v bazéne termálneho kúpaliska Kováčová. Cieľom projektu bolo podnietiť záujem o letnú pohybovú aktivitu, naučiť žiakov základom plaveckej techniky na teoretickej a praktickej úrovni. Rozdielna teplota vody a vzduchu spôsobuje otužovanie celého organizmu, čím sa podporuje jeho obranyschopnosť. Človek je potom menej háklivý na výkyvy teplôt a celkovo je odolnejší voči rôznym ochoreniam.
     Počas piatich dní sa mnohí žiaci zdokonalili v plaveckých činnostiach, oboznámili sa s viacerými plaveckými štýlmi a technikami. Upevnili sa vzťahy v triednych kolektívoch a spolupráca na suchu i v bazéne bola na výbornej úrovni. Každý deň bol niečím výnimočný, spestrený o rôzne hry a súťaže vo vode. V posledný deň výcviku si zmerali svoje plavecké zručnosti a niektorí dosiahli aj rýchlostný rekord v plávaní.
Slovensko – moja vlasť, Zvolen – moje mesto
„Slovensko, ty krásne miesta máš
a k nim patrí bezpochyby  Zvolen náš“.

„Miesto, kde žijeme a bývame je náš domov. Obec, v ktorej bývame, je našim bydliskom. Každá
obec má svoj názov. Veľké obce nazývame mestá“.
Tak toto sa dočítajú naši tretiaci vo svojich učebniciach vlastivedy. Cez jednotlivé témy bližšie
spoznávajú svoje mesto, vytvárajú zaujímavé projekty a dokážu ho aj výtvarne i technicky spracovať.
Poznajú však svoje miesto, kde žijú, svoj domov naozaj dostatočne?
Aby sme to zistili, navštívili tretiaci Mestský úrad vo Zvolene. Zavítali priamo k najdôležitejšiemu a
najváženejšiemu človeku – pánovi primátorovi Ing. M. Kuseinovi, k p. prednostovi Ing. S. Jalakšovi a
vyskúšali si aj rolu poslancov Mestského zastupiteľstva v ich vlastnej zasadačke. Zvedavé otázky a
nápady boli súčasťou diskusie dvoch generácií. Za profesionálnu starostlivosť ďakujú  hostiteľke dňa
Mgr. J. Ištókovej, vedúcej odboru rozvoja a stratégie MsÚ vo Zvolene.

Pravda o drogách
Vo svete sa o drogách veľa hovorí – na uliciach, v školách, na internete, v televízii či rozhlase. Niečo z toho pravda je, niečo zasa nie.
Na škole máme spracovaný strategický projekt Prevencia rizikového správania mladistvých a aktuálne úlohy školského roku sú plánované i realizované v projekte Ruleta života. Množstvo variabilných podujatí vhodne dopĺňajú i odborné stretnutia s odborníkmi.
Tvorivé dielne pre žiakov všetkých tried nižšieho sekundárneho vzdelávania, ktoré sme zorganizovali v spolupráci s Petrom Remperom, nám umožnil dozvedieť sa o drogách dosť na to, aby sa každý z nás dokázal rozhodnúť pre život bez nich. Aj touto cestou ďakujeme Petrovi a školským koordinátorom prevencie.
Jazykovo – poznávací zájazd žiakov do Anglicka 2010
     Návšteva internátnej elitnej školy Eton College, kde študovali aj princovia Harry a William, bola súčasťou jazykovo-poznávacieho pobytu našich žiakov.
     Aprílový pobyt žiakov našej školy v anglickom meste Hastings bol zameraný nielen na spoznávanie krajiny, ale najmä na praktické overovanie doteraz získaných vedomostí a zručností v anglickom jazyku. Deti bývali priamo v anglických rodinách a svoje jazykové schopnosti si prirodzene rozširovali aj v komunikácii s členmi rodiny. Organizácia celého pobytu nadväzovala na projekt Inovatívne vyučovanie vo zvolenských školách s dôrazom na rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku.
     Cesta do prímorského mesta Hastings začala na Veľkonočnú nedeľu, kedy sa všetci účastníci vydali na cestu do francúzskeho mesta Calais cez Česko, Nemecko a Belgicko. Prvé dotyky s krajinou začali v Stonehenge - miestom známych megalitických pamiatok. Potom nasledovala návšteva známej chlapčenskej strednej školy v Eton College, ktorá dala Británii viac ako 10 premiérov. Program počas pobytu v Hastingse bol každý deň rozdelený na dve časti. Doobeda výučba v jazykovej škole a poobede výlety do okolia alebo spoznávanie samotného Hastingsu. Po piatich dňoch strávených v meste Hastings sa výletníci vydali sa na výlet do Londýna a nakoniec cestou domov navštívili aj francúzsky Disneyland, kde všetci strávili deň plný vzrušenia - kolotočov, dráh, strašidelných domov a iných atrakcií.
Medzinárodné kontakty, rozvoj kompetencií žiakov komunikovať v cudzom jazyku
Tvorivé dielne s lektormi z rôznych krajín sveta majú na našej škole nezastupiteľné miesto. V apríli nám svoju krajinu a život v nej predstavili lektori - Sarah z Kanady, John z Austrálie, Mary z USA a Lynn z Anglicka.
Pútavou formou oslovili nielen najmenších žiakov (I. A , I.C a II. C), ale aj starších spolužiakov (VI.A, VI. C). Žiaci primárneho vzdelávania ožili spolu s p. učiteľkou M. Lietavovou pri spoznávaní flóry a fauny, šiestaci mali záujem o históriu, symboly a vlajky štátov, dôležité mestá, významné stavby či menu danej krajiny. Všetci hostia využívali IKT, pre názornejšie pochopenie bolo zabezpečené aj tlmočenie z anglického jazyka.

TESTOVANIE 9 – 2010
V marci sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike. Po vyhodnotení NÚCEM chceme úprimne zablahoželať všetkým našim deviatakom, lebo ich výsledky sú skutočne hodné chvály. Najúspešnejší žiaci školy: Michaela TUROŠÍKOVÁ, Michal KUCHÁR, Barbora DOČKALOVÁ, Lenka NEMCOVÁ a Patrik TOMČO.
Prednes poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín 2010

Marec je mesiac, v ktorom pravidelne vrcholia aktivity spojené s čitateľskou gramotnosťou. Jedným z tvorivých podujatí bolo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Viac ako dvadsiatka súťažiacich ukázala kultivovaný prednes, vyrovnanosť výkonov aj humorne ladených textov moderných autorov.

V prednese poézie sa na I. mieste sa umiestnila Nastenka Kopyl (III.C), na II. mieste Dominika Kružíková (II.C) a III. miesto získala Barborka Fričová (IV.A).

V prednese prózy prvenstvo získala Mirka Mázorová (III.C), nasledujúce umiestnenia patrili chlapcom – II. miesto Lukášovi Ferjancovi (IV.A) a III. miesto Viktorovi Žlnkovi (IV.B).

Víťazom blahoželáme!

Celoživotné vzdelávanie zamestnancov našej školy

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch ukladá pedagógom povinnosť udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania. Na škole máme spracovaný aktuálny Plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2010 a vzdelávacie aktivity sú v plnom prúde hlavne počas vedľajších prázdnin žiakov.
V januári (vianočné prázdniny) sme absolvovali tréning v dvoch skupinách zameraný na zvládnutie a predchádzanie agresivity so školskou psychologičkou, seminár Informačné technológie pri riadení školy (Data Set Bratislava) a Klub moderného učiteľa zameraný na digitálnu gramotnosť (Microsoft).

Cez jarné prázdniny sme absolvovali vzdelávanie s názvom Život s digitálnymi technológiami, či vzdelávanie zamerané na Alternatívnu starostlivosť o deti so ŠVVP, pokračoval aj výcvik osobnostného rozvoja a sebapoznávania pedagogických zamestnancov. Plánujeme rôzne druhy a typy akreditovaných vzdelávacích aktivít jednotlivcov, ale aj skupín pedagogických zamestnancov hlavne cez projekt Inovatívne vzdelávanie vo zvolenských školách.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo aj v máji a júni 2010. Päťdňová Letná škola moderného učiteľa v Brusne, stretnutia Klubu moderného učiteľa S Ľ. Bezekovou či návšteva ZŠ R. Dilonga v Trstenej. Všetky kolektívne vzdelávacie aktivity dopĺňalo viac ako 30 krátkodobých individuálnych vzdelávacích podujatí.

Základný krasokorčuliarsky výcvik 2010

Krasokorčuľovanie je druh zimného športu na ľade, v ktorom sa kladie dôraz na umelecké stvárnenie krokov, skokov a piruet. K skokom patrí Salchow, Toeloop, Rittberger, Flip, Lutz a Axel, ktoré sa skáču s jednou, dvoma, troma, dokonca aj štyrmi obrátkami. Krasokorčuľovanie je tiež jednou z oficiálnych disciplín ZIMNÝCH OLYMPIJSKÝCH HIER. Tie tohtoročné v poradí XXI. ZOH práve prebiehajú v kanadskom  meste Vancouver.
Olympionikov sme predbehli o pár dní a spolu s inštruktormi Krasokorčuliarskeho klubu (KK) vo Zvolene sme pripravili pre druhákov 1. základný krasokorčuliarsky výcvik žiakov primárneho vzdelávania na Zimnom štadióne vo Zvolene. Jeho cieľom bolo naučiť deti nielen základy korčuľovania i krasokorčuľovania, ale rozvinúť ich prirodzený záujem o pohyb, radosť i  hru. Prenájom ľadovej plochy a inštruktorov zabezpečil KK, dopravu autobusom, dobrú náladu, motiváciu športovať a výstroj zabezpečili rodičia, vedenie školy i p. triedne učiteľky a vychovávateľky. Bolo to naozaj veľké zimné dobrodružstvo !

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz (LVVK) 2010
     S cieľom zvládnuť základnú lyžiarsku techniku na zjazdových lyžiach, zvýšiť  pohybovú výkonnosť žiakov a upevniť  vzájomné vzťahy v triednych kolektívoch sa vo februári uskutočnil LVVK na Krahuliach. Tri družstvá siedmakov pod vedením kvalifikovaných inštruktorov si osvojovalo nové pohybové zručnosti, získalo množstvo teoretických vedomostí a zažilo neopakovateľné chvíle, ktoré pomáhajú komplexnému rozvoju osobnosti.
     Vynikajúce snehové podmienky a kvalitne upravované zjazdovky strediska poskytli dostatočný priestor na splnenie stanovených cieľov v psychomotorickej oblasti, ktorých vyhodnotenie vyvrcholilo záverečnými pretekmi na vyznačenej trati so zameraním na zmenu smeru jazdy. Prezentácia projektov pripravených ešte v domácom prostredí a preskúšanie z teoretických poznatkov o lyžovaní naplnili ciele projektu v kognitívnej oblasti.
     Kultúru ubytovania v bloku C rekreačného zariadenia Stred Európy na Krahuliach sa podarilo počas kurzu udržať aj vďaka vyhlásenej  súťaži  o najkrajšiu izbu. Spoločenská miestnosť hotela umožňovala realizáciu zaujímavých kultúrnych akcií – súťaže o najšarmantnejšiu dámu, dramatizáciu vlastného humorného literárneho diela, veľkého tímového súťaženia. Posledný večer kurzu sa niesol v duchu tanečných rytmov.

                                        Mgr. Eva Devečková, vedúca LVVK
Dobrodružstvá v balónovom kráľovstve
       Videli ste pestré balónové kráľovstvo s rozprávkovo múdrou princeznou a vtipným šašom?
Ak nie, pozrite si aspoň fotografie, ktoré zachytávajú balónové kráľovstvo našej školy. V dňoch zápisu sa totiž premenila časť školy na detské kráľovstvo tak, aby sme malých škôlkarov  privítali v prostredí, ktoré je pre nich prirodzené, pestré a motivujúce.
Rozprávkovo príjemná nálada vládla počas zápisných dní do 1. ročníka ZŠ. Múdre deti po splnení úloh boli odmenené sladkým perníkom s logom školy, sladkosťami, balónom a malým darčekom. Profesionálny servis zabezpečovalo 12 pani učiteliek primárneho stupňa, odborní zamestnanci CPPP, špeciálny pedagóg školy i pani učiteľky z materských škôl.
Je veľká škoda, že našu školu nemôžeme rozprávkovo nafúknuť, zväčšiť a potom prijať všetkých záujemcov.

Príroda Ťa chráni, aj Ty chráň prírodu

Obsahový štandard Výchovného programu ŠKD v projekte OKO na EKO je zameraný aj na spoluprácu so Združením Slatinka. Pán Ladislav Bíro je častým hosťom - odborníkom, ktorý pripravuje pre deti spolu s p. vychovávateľkou M. Kurčíkovou zaujímavé popoludnia s RIEKOU. Malí tretiaci sa môžu dozvedieť množstvo informácií o znečisťovaní vodných tokov, ale najväčší úspech majú bádateľské metódy objavovania súvislostí a práca s veľkou maketou vodného toku.
Veď „vyrobiť“ znečistenie (z korenia a majoránky), vyrobiť dážď, čistiť vodou prírodu, skúmať rieku s jej prítokmi, riešiť tvorivé úlohy a učiť sa zážitkovými metódami – to je sen každého malého ekológa.

Novoročný vinš 2010

Milý pán primátor, milé dámy, vážení páni, milí Zvolenčania!

V mene Základnej školy na ul. P. Jilemnického 2 zvanej „TROJKA“ ako zástupcovia všetkých detí mesta Vám chceme zapriať šťastné dni sviatočné i všedné v roku 2010.

Máme radi naše mesto a preto mu prajeme: 

Z - veľa Zdravých ľudí, Zaujímavé podujatia a ulice bez Zlodejov
V - aby často bolo Veselo a Vzduchom šťastie letelo
O - želáme mu veľa Optimizmu a mnoho nových Občanov pod bezpečnou Ochranou
L - Láska nech vládne v uliciach a dostane sa do sŕdc ľudí
E - Energia nech nie je len v žiarovkách, ale poháňa ľudí,
šikovní Ekonómovia poradia si v časoch krízy
a s Elánom ukážu nám všetkým cestu k slnečným dňom
N - Nadšenie a Neúnavnosť zvíťazia vždy nad Nudou

Dobrá Nálada nech nás v tomto roku sprevádza!

Prváci a druháci z APROGENu a p. učiteľka Monika

ZÁMOCKÉ VIANOCE 2009
Vianoce sú výnimočné sviatky na Slovensku a ich oslavovanie je spojené s mnohými tradíciami. Už niekoľko týždňov pred Vianocami sú obchody, mestá a dediny vyzdobené vianočnou výzdobou, stromčekmi, rôznymi svetielkami a dekoráciami. Deti nášho ŠKD zdobili vianočný stromček na Zvolenskom zámku a v priestoroch zámku oslavovali vianočné sviatky. Bohatý program zahŕňal regionálne zvyky, detské koledy, vinšovačky. Hosťom vydareného popoludnia bola teta Tesárová, ktorá svojim pútavým rozprávaním priblížila sviatky v minulosti, sviatky svojho detstva.
STOLNÝ TENIS – ZÁVEREČNÉ TURNAJE

Všetko má svoj záver.... Aj naše stretávanie sa počas voľných sobôt  pri zmysluplnom trávení voľného času cez športové aktivity v telocvični školy. V sobotu 21.11.2009 vyvrcholil Riapošov turnaj záverečnými turnajmi v štyroch kategóriach. A niektorým z nás  je poriadne smutno.
V tom záverečnom si aj dospeláci vytvorili svoju vlastnú skupinu...
Okrem organizátorov (R. Zdechovan, Ľ. Bieliková, Ľ. Jančík, B. Poliačik) ďakujeme predovšetkým KONTU ORANGE, lebo vďaka jeho podpore a dobrovoľníckemu tímu voláme túto jeseň ŠPORTOVOU.

Víťazom záverečného turnaja blahoželáme :

KATEGÓRIA PROFI
1. miesto  Michal Šablatúra
2. miesto  Igor Spiro
3.miesto   Boris Bartalský

KATEGÓRIA POKROČILÍ
1. miesto  Adam Antalík
2. miesto  Jaroslav Grajciar
3.miesto   Ivan Facuna

KATEGÓRIA DIEVČATÁ
1. miesto  Veronika Baloghová
2. miesto  Simona Bordigová
3.miesto   Zuzana Opáthová

KATEGÓRIA DOSPELÍ
1. miesto  Miloš Masarik
2. miesto  Ján Račko
3.miesto   Ľubomír Paniak

Exkurzia v Stredoslovenskom múzeu 2009

Žiaci 6. ročníka absolvovali v novembri 2009 v rámci regionálnej geografie a medzipredmetových vzťahov ekxurziu v Thurzovom dome na tému: Banské mestá.

História Banskej Bystrice sa datuje od čias, keď sa v tejto oblasti začala ťažba zlata a medi. Prvá písomná zmienka o meste je v ustanovujúcom dekréte maďarského kráľa Belu IV z roku 1255, ktorým sa Banská Bystrica stala mestom s kraľovskými privilégiami medzi, ktoré patrili napr. voľba richtára, farára, hutačné právo (právo ťažiť). Do mesta sa tak koncom 13. storočia nasťahovali Nemci, vtedy sa tu používal názov Neusohl. Banská Bystrica sa vďaka prisťahovalcom rozvíjala. Ťažilo sa hlavne v okolitých obciach : Špania Dolina, Piesky, Staré Hory. Od roku 1475 je história Banskej Bystrice úzko spätá s rodinou Thurzovcov. Krakovský mešťan a banský podnikateľ Ján Thurzo si prenajali takmer všetky bane na meď a o 20 rokov neskôr vznikla Thurzovsko - fuggerovská ťažiarska spoločnosť. V roku 1494 tu vznikla spoločnosť Ungarischer Handel (Uhorský obchod) alebo nazývaná aj Der Neusohler Kupferhandel, ktorá sa v 16. storočí stala jednou z najväčších a najmodernejších ťažobných spoločností tej doby. Prispela k výraznemu rozvoju baníctva, hutníctva i dopravy, ktorý zasiahol celú sféru stredovekého života. Hlavnými znakmi baníctva boli banícke insígnie, kahance, slávnostná uniforma a atď.

Po krátkej prednáške o baníctve, žiaci mali možnosť overiť si svoje poznatky priamo na mieste. Získané informácie si zapísali a tvorivo využili pri plnení jednotlivých úloh. Všetky zvládli na výbornú.

Pasovanie za rytierov a princezné 2009

Už tradične sa na našej škole spája Deň boja za slobodu a demokraciu (17.november) s milou slávnosťou „Prváckou pasovačkou“.
Do tohtoročného zoznamu malých hradných rytierov a princezné pribudli 13. novembra 2009 nové tváre našich najmenších „prváčikov“. Deti netrpezlivo očakávali tento, pre nich, tak významný deň. Ten kto chce byť dobrým prvákom, musí zvládnuť rytierske cnosti, ako sú spravodlivosť, odvaha, šikovnosť či čestnosť.
Pred udelením titulu rytier a princezná tretej školy zvolenskej naši prváci predviedli svoje zručnosti a vytrvalosť v zábavných úlohách v areáli kráľovského sídla. Po ich zvládnutí sa uskutočnil slávnostný ceremoniál v úžasnej stredovekej rytierskej sieni Zvolenského zámku za prítomnosti rodičov a starých rodičov. Veličenstvu kráľovi deti sľúbili učiť sa, usilovne pracovať správať sa ku cti a sláve našej školy a svojich rodičov.
Deti si okrem certifikátu o sľube odniesli pustohradský denár a sladkú odmenu.
Najväčším zážitkom je ich vlastná skúsenosť, posilnenie estetických a vôľových vlastností. Pocit šťastia a spontánnej radosti, sprevádzal pri odchode domov našich najmenších školákov.

Riapošov turnaj v stolnom tenise 09.11.2009

Ďalšia z vydarených i keď upršaných športových sobôt je za nami. Turnaje v stolnom tenise majú výkonnostne čoraz lepšiu úroveň. A tak ako sme si sľúbili ....víťazom sa v novembri rozdávali okrem odmien a diplomov  aj  oranžové tričká s logom KONTA ORANGE a našej školy.
Teší nás, že aj dievčatá si vytvorili vlastnú  turnajovú skupinu. Blahoželáme víťazom a tešíme sa na posledný NOVEMBROVÝ  STOLNOTENISOVÝ TURNAJ   dňa  21. 11.2009.

Oranžové tričká víťazov budú nosiť :

PROFI kategória :
1. Šablatúra Michal
2. Szatmári Michal
3. Bartalský Boris

Kategória POKROČILÍ :
1. Antalík Adam
2. Tarabus Ján
3. Grajciar Jaroslav

Skupina DIEVČATÁ :
1. Baloghová Veronika
2. Bordigová Simona
3. Náhliková Natália


Ľ. Bieliková

Poďme sa báť...

Posledný októbrový týždeň bolo v našej škole „strašidelne“ pekne. Hneď vo vestibule  Vás ohúrila  výstava vyrezávaných tekvíc od výmyslu sveta. Okrem toho, že boli naozaj veľmi originálne, deti ich urobili neúrekom – až 113, čo je rekord školy!
V triedach sa počas týchto dní vyrábali aj iné zaujímavé veci: strašidelné mestečká, lesní škriatkovia, pavúky a netopiere z rôznych prírodnín, lampáše... Deti si rozvíjali tvorivosť aj pri písaní tajomných a strašidelných príbehov, miešaní čarovných elixírov a vymýšľaní zaklínadiel. Na hodinách čítania prezentovali kamarátom svoje obľúbené knihy o čarodejníkoch, mágii, čaroch, kúzlach a zázrakoch. Mladší žiaci prišli do školy v kostýmoch a strávili v nich celý vyučovací deň. A vyhodnotenie ?
Napriek strašidelnej téme sme prežili tri veľmi príjemné dni plné prekvapení, tvorivých nápadov, zaujímavého rozprávania a všetci sme sa učili i dobre zabávali.

Ekohry v prírode - REPIŠTE

„Veľmi som sa tam tešila na jeden septembrový pondelok. Spolu so deťmi  z II.B, II. C, III.A, III.C, IV.A  sme plánovali  zážitkový deň v prírode na Chate u Daniela v Repišti. Uvítal nás Veľký brat, ktorý nás zaviedol do pirátskej krčmy Tortugy, kde sme sa chystali na pirátsky krst. Z každej triedy pani učiteľka vybrala toho najväčšieho šibala. Jeho čakalo niečo hrozné. Musel vypiť čudnú zmiešaninu, potom bozkať potkana a morskú vílu, teda holiacu penu. Po krste sme sa rozdelili na šesť skupín. Každej pridelili animátora, s ktorým sme si vymysleli meno a pokrik. My sme sa volali Delfíny a pokrik sme mali „Delfíny vládnu moru, vyhráme to dnes spolu“. Na čele s Lotkou, našou kapitánkou, sme sa vybrali hľadať artefakty, ktoré sme dostávali za plnenie rôznych úloh.Páčilo sa nám naberanie vody z potoka do fľaše rukami. Keď sme sa vracali, mali sme 8 artefaktov. V chate nás čakal chutnučký obed a diskotéka, na ktorej sme nielen tancovali, ale aj súťažili. Na záver bolo vyhodnotenie, my sme získali druhé miesto. Ešte sme sa stihli zahrať hru Koníky a potom sme sa šťastne vrátili z magického sveta plného čarovných bytostí.“

Barbora Laššáková, III. C

Priateľka zebra, pomocník semafor

Takmer stovka prvákov a druhákov školy získavala poznatky ako sa bezpečne správať v cestnej premávke hravou a pútavou formou. Čakala ich aj praktická jazda na obľúbených detských dopravných prostriedkoch – kolobežkách. Na jazdu sa vzorne pripravili. Nasadili si ochranné prilby a obliekli bezpečnostné vesty. Potom už len stačilo naštartovať svoje tátoše a poď ho !
Niektorí uháňali tak rýchlo, že si ani nevšimli semafor alebo dopravnú značku. Vtedy zasiahol policajt ujo Jožko a trpezlivo im vysvetlil dôležitosť disciplinovaného správania sa podľa platných predpisov. Deti sami usúdili, že je veru náročné zvládať techniku jazdy a súčasne monitorovať aj dopravnú situáciu. Každou minútou sa z nich stávali ohľaduplnejší a zodpovednejší účastníci cestnej premávky.
Pochopili, že SEMAFOR, nie je iba fór, ale pomocník starajúci sa o ich bezpečnosť. A priechod pre chodcov nie sú iba nakreslené obdĺžniky, ale priateľka ZEBRA ukazujúca bezpečný prechod na druhú stranu cesty.

Ochrana života a zdravia (OŽZ) – terénne cvičenie

Športovo a turistickí vystrojení žiaci 2.stupňa školy plnili v stredu 7. októbra 2009 úlohy predmetu Ochrana života a zdravia, ktoré je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ.
V našej škole sa realizuje prostredníctvom štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody. Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách.
Na teoretickej príprave v každom ročníku sme na škole privítali zástupcov odbornej verejnosti. Videli sme praktické ukážky zdravotnej prípravy (p.Nemcová, p.Štefániková), besedovali sme o dopravnej výchove s mjr. Antalíkovou (OR PZ vo Zvolene), o mimoriadnych situáciach bola tvorivá dielňa s p.Šárickým (ASR) a najviac nás zaujali ukážky hasičskej techniky, ktoré predvádzali pracovníci HZZ vo Zvolene.

RIAPOŠOV TURNAJ v stol. tenise – KONTO ORANGE

Moja mama vravievala, že neexistujú cudzí ľudia,
len priatelia, ktorých sme ešte nestretli...

Športoví priatelia sa stretávajú  v  projekte, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore Konta Orange, n.f.

Nedostatočná športová a telesná aktivita detí i dospelých je východiskovým faktom pri analýze realizovaných prieskumov v SR v oblasti telesného zdravia.
Ako je to  možné neformálnym spôsobom zmeniť ?
Jednou z možných a  správnych odpovedí je viac využívať školské telocvične a dvory na voľnočasové aktivity. Zámerom projektu Konta  Orange je realizácia desiatich športových stretnutí v našej škole, počas sobôt, ktoré prebiehajú  v časovom harmonograme už od augusta do novembra 2009.
Projektom nadväzujú aktívni zamestnanci školy na trojročnú tradíciu organizovania Riapošovho turnaja v projekte nazvanom Zvolenské športové soboty.
Cieľom je dať šancu všetkým Zvolenčanom bez obmedzenia veku zmysluplne tráviť čas športovými aktivitami a zároveň spolupracovať s telesne postihnutými z NRC v Kováčovej, vtiahnuť ich do rovesníckych skupín zdravej populácie. Je zbytočné pripomínať, že vzorom a zároveň garantom je dvojnásobný paralympijský víťaz Ján Riapoš.

Otvorenie školského roka 2009/2010
        „Na začiatok by sme si mali všetci – učitelia, žiaci i rodičia -  niečo pekné a splniteľné zaželať.
O týchto túžbach sa budeme rozprávať často, možno po celý školský rok. Ja osobne by som bola rada, keby naša škola poskytovala kvalitné vzdelávanie a výchovu. My všetci by sme uvítali, keby okolo nás vládlo priateľstvo, porozumenie, dôvera, tvorivosť a hlavne ľudskosť...
K tomu, aby sme sa v škole dobre cítili je niekoľko jednoduchých receptov.
Je prirodzené a múdre:
- plniť si  základné povinnosti,
- rešpektovať práva i povinnosti  svoje i druhých,
- tešiť sa z každého dňa, z každého príjemného zážitku či úspechu,
- oceňovať priateľstvo a spoluprácu,
- viac sa usmievať, lebo s úsmevom ide všetko ľahšie,
- vykonávať svoju prácu s radosťou.“
                                                               
                                                                          (výber z prejavu Mgr. Ľ. Bielikovej, riaditeľky ZŠ)

-