Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236485
Posledné zvonenie 2009

Obradná sieň Zvolenského zámku vyžarujúca dôstojnosť je vždy v júni svedkom slávnostnej rozlúčky absolventov našej školy so školským životom. Akcia má svoje „dozvuky" aj v posledný deň školského roka na školskom dvore. Každý absolvent prežíva neopakovateľnú rozlúčku podľa svojho cítenia, podľa svojho srdca, smiechom či slzami. Deviataci, absolventi školy, okrem certifikátu absolventa dostávajú na pamiatku maľovaný keramický zvonček s názvom školy ( tohto roku ho vytvoril majster  Peter Tatárik z ÚĽUV ) Traduje sa, že keď Vám niekedy bude smutno a Vy si zazvoníte čarovným zvončekom, počujú Vás ostatní „majitelia“ zvončeka a stretnutie je na dosah...

Ochrana života a zdravia (OŽZ)

       OŽZ sa realizuje prostredníctvom učebných predmetov ŠVP a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a terénnych cvičení žiakov. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami.. Cieľom je formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. Naše júnové terénne cvičenie sa začalo olympijským nástupom a sľubom deviatakov, horel i olympijský oheň. Pred odchodom do cieľových lokalít sme videli ukážky vojenskej techniky a profesionálnych zásahov pri požiari i dopravnej nehode (Hasičský a záchranný zbor – tím kapitána Poništa, majora Bodžára).

ÔSMACKY LET´S DANCE

       Kým sa z prváčikov postupne stanú deviataci, absolvujú žiaci našej školy množstvo zaujímavých aktivít v mimoškolskom prostredí. K najobľúbenejším patrí v ôsmom ročníku KURZ SPOLOČENSKÉHO SPRÁVANIA A SPOLOČENSKÉHO TANCA. Vedenie školy už dlhoročne spolupracuje s Tanečnou školou ZUZANA, ktorú vedenie pani Zuzana Niščáková. V dnešnej dobe LET´S DANCE je záujem o tancovanie zo strany žiakov naozaj veľký. Na tanečných hodinách sa ôsmaci naučia nielen klasické a moderné tance, ale aj základy spoločenského správania. Kurz končí záverečným Tanečným venčekom, prvým spoločenským večerom v živote mladých ľudí. Na ňom predstavili svoje tanečné umenie a spoločenské správanie rodičom, pedagógom, priateľom a známym. Fotografie z júnového venčeka dokumentujú, že galavečer školy bol nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

TECHNICKÁ VÝCHOVA

       Rýchly rozvoj vedy a techniky prináša potrebu neustáleho vzdelávania a zdokonaľovania poznatkov z oblasti techniky a vytváranie podmienok na získavanie manuálnych zručností. Preto je potrebné už na základnej škole zvyšovať technickú gramotnosť našich detí. Aj naša škola snaží o zvýšenie technickej gramotnosti a podporuje jej výučbu. Vnútorná motivácia uspokojuje a povzbudzuje žiakov do ďalšej práce. Na hodinách technickej výchovy (v 6. ročníku ZŠ) a techniky (v 5. ročníku ZŠ) sa cielene snažíme deťom dať základ technického poznania. Učíme sa spoznať technické prostriedky, náradie, nástroje, ich používanie a pestujeme u žiakov prirodzený kladný vzťah k práci. Na fotografiách sú výsledky manuálnych zručností detí prezentované na výstave v priestoroch školy.

Plavecký výcvik 2009
ZDRAVÉ DETI - TO DNES LETÍ

Základný plavecký výcvik detí 1. ročníka ZŠ sa na našej škole teší veľkej obľube. V spolupráci s klubom vodných športov CARETA ho aj v tomto roku absolvovalo 48 detí na Mestskej plavárni vo Zvolene. Na začiatku bolo každé dieťa zaradené podľa výkonnosti do príslušnej skupiny. Plavci i neplavci sa "okrem obrovskej zábavy" naučili každý deň niečo nové. Škoda, že júnové "mokré" vyučovanie skončilo. Príjemná atmosféra, šťastné deti, množstvo zážitkov, spokojní rodičia i inštruktori ...


DETSKÁ KONFERENCIA 2009

Jednou z prezentácií inovatívneho vyučovania nášho školského vzdelávacieho programu v oblasti IKT bola májová DETSKÁ KONFERENCIA. Vystúpenia takmer tridsiatky žiakov boli vysoko hodnotené, tvorivo pripravované i prezentované. V pozícii divákov boli triedne kolektívy tých žiakov školy, kde sa uskutočnili triedne vedecké konferencie. Jednotlivé prezentácie v MS Power Pointe videlo takmer 200 detí školy. Verím, že v nasledujúcom ročníku konania detskej konferencie budú terajší diváci nielen v úlohe pozorovateľov, ale priamo v rolách žiakov prezentujúcich svoje vedomosti, postoje, zručnosti i záujmy.

Radostník 2009 - Deň matiek

Milá maminka !


Tvoj sviatok sa blíži k nám,
na slávnosť Ťa pozývam.
Z veľkej lásky kvietok vďaky
vyčarovať skúsim dáky.
K tomu peknú pesničku,
tanček, scénku, básničku, ...

Karneval 2009

Dňa 25. februára 2009 sa na Zvolenskom zámku uskutočnnil karneval pre žiakov I. stupňa ZŠ. Originalita karnevalových masiek sa striedala s dobrou náladou, tanečné kroky dopĺňal smiech a radosť detí. Princezné, rytieri, piráti, lesné zvieratká a ďalšie rozprávkové bytosti... Jedna maska zaujímavejšia  ako druhá. V úvode karnevalu čakalo na deti malé prekvapenie v podobe krátkeho divadelného predstavenia „O troch prasiatkach“. Nálada na našom fašiangovom karnevale bola úžasná. Spomienky zostanú dlho v našej pamäti.

Zápis do 1 ročníka ZŠ

" Škola  je veľký dom.         
Škola  je celá  veľká.         
Žijú   v   nej   školáci         
a   pani   učiteľka. "          

M. Rúfus         


Usmiati, plní očakávania, zvedaví, niektorí trochu neistí, nesmelí ale tvoriví. Takí boli naši "škôlkári", ktorí sa v sprievode svojich rodičov, starých rodičov a kamarátov ocitli vo veľkej škole pri zápise do 1. ročníka ZŠ. Čakalo ich množstvo prekvapení i malých darčekov. Na stretnutí objavovali rozprávkovú cestu za pokladom, za tajomstvami múdrosti. Bola to cesta kľukatá, plná drobných úloh a prekážok. Ale zdolali ju všetci. Pod trpezlivým vedením p. učiteliek objavovali deti iný svet - svet farieb a tvarov, svet písmen, skladačiek a čísel. Tvorivá, nápaditá atmosféra zápisu bola pre všetkých zúčastnených silným emocionálnym zážitkom.

Deň otvorených dverí

Medzinárodný deň školských knižníc

Ako merateľným spôsobom zvýšiť čitateľskú gramotnosť detí? Jednou z mnohých správnych odpovedí je pripravovať tvorivé, poučné i zábavné podujatia s knihami. A tak sme počas októbrových dní nielen čítali, tvorili školský časopis, pripravovali pútavé školské relácie, ale naši žiaci vytvárali „svoje“ knihy, leporelá, príbehy, poviedky, kalendáre, hádanky...
Bolo vyhlásené a úspešne dokončené PUTOVANIE DIELAMI MÁRIE ĎURÍČKOVEJ, rodáčky z neďalekej Zvolenskej Slatiny. Nádhera, čo malí „spisovatelia“ so svojimi p. učiteľkami vytvorili.
Zaujímavá bola i BURZA KNÍH, ktorá vyvrcholila 27.10.2008 (Medzinárodný deň školských knižníc).
Každý z nás má knihy, ktoré už neotvára, lebo mu svoje posolstvo už odovzdali. Tieto knihy takmer 300 detí školy darovalo ďalším, aby aj ich mohli očariť. Množstvo kníh sme zasa venovali rodinám s deťmi, ktoré si nákup nových kníh nemôžu dovoliť...

Zdravý životný štýl

Pojazdná zubná ambulancia v projekte SIGNAL DENTIBUS TOUR 2008 navštívila 10 slovenských základných škôl. Jednou z nich bola i naša škola. Celý projekt bol profesionálne zameraný na starostlivosť o chrup v rannom veku. Všetky deti 1. a 2. ročníka školy sa zúčastnili hodiny dentálnej hygieny, kolektívneho nácviku čistenia zubov, preventívnej prehliadky u stomatológa i zábavných edukačných súťaží.

V októbri sme privítali i RAMA HLIADKU, ktorá "kontrolovala" zdravé desiaty školákov (a tiež odmeňovala).

Zvolenské športové soboty

RIAPOŠOV TURNAJ


4. októbra 2008 sa v telocvični zišla takmer päťdesiatka priaznivcov stolného tenisu, ktorí preferujú zdravý životný štýl a radosť z pohybu.
Jednotlivé turnaje sa hrali vo výkonnostných kategóriach:
  • PROFI (víťaz J. Dvořák)
  • PROFI B (víťaz G. Vilhanček)
  • POKROČILÍ (víťaz P. Ružinský)
Ceny víťazom turnajov odovzdal predseda Slovenského paralympijského výboru a "majiteľ zlatých medailí" z Atén (2004) i z Pekingu (2008) p. Ján RIAPOŠ. Na celom podujatí vládla príjemná a motivujúca športová atmosféra. Organizáciu, kvalitu turnaja a možnosť zašportovať si v sobotu ocenili zúčastnení žiaci, rodičia i športová verejnosť.

Deň eura

100 dní pred zavedením spoločnej meny Európskej únie na Slovensku sme na škole organizovali variabilné podujatia, tvorivé dielne, panelové diskusie, výtvarné projekty a súťažné hry s témou EURA. Bol to skutočne nápaditý, tvorivý a úspešný EURODEŇ.

Otvorenie školského roka 2008/2009

"Zaželajme si navzájom: veľa chuti a motivácie do učenia i do práce, pevné zdravie, radosť. Vykročme do školy tou správnou nohou, so správnymi ľudmi okolo seba." I tieto slová zazneli v slávnostnom prejave p. riaditeľky Mgr. Ľ. Bielikovej. Pripomenula naštartovanie školskej reformy cez školský vzdelávací program a kurikulárnu reformu, víziu i profiláciu školy. Zvonenie starým školským zvoncom symbolicky otvorilo školský rok 2008/2009.

NECH SA NÁM VŠETKÝM DARÍ !

-