Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591239
Medzinárodný deň školských knižníc - BURZA KNÍH
Medzinárodný deň školských knižníc - BURZA KNÍH

K sviatku našej školskej knižnice sme pripravili niekoľko celoškolských podujatí. Najzaujímavejšia bola burza kníh vo vestibule školy.
ŠIBORI - batika na hodváb
ŠIBORI - batika na hodváb

Ak nepoznáte jednoduchú techniku farbenia môžete prísť na tvorivé dielne výtvarnej výchovy... Organizovali sme ich v novembri, ale pre veľký záujem pokračujeme aj v januári 2007. Pani S. KOSSÁROVÁ z Podpolianskeho osvetového strediska vo Zvolene Vás batikovať naučí. Tak ako učila našich žiakov III. a IV. ročníka.
Aktivity ŠKD
Výber z aktivít ŠKD v šk. roku 2006/2007
Fantázia s internetom
FANTÁZIA S INTERNETOM

Žiaci našej školy sa zapojili do projektu "Fantázia s internetom" a prezentovali tak svoje výtvarné práce vo virtuálnej galérii na webovej stránke mesta Zvolen. Cieľom projektu bolo rozvíjať u detí kreativitu a fantáziu, ale tiež dostať viac do ich podvedomia základné ľudské hodnoty. Témy projektu sa týkali ochrany životného prostredia, vzájomnej tolerancie a medziľudských vzťahov, negatívnych javov súčastnosti, ktoré ohrozujú pozitívny rozvoj detí. Projekt trval od júla do novembra 2006 a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo na Zvolenskom zámku 30.11.2006 za prítomnosti novinárov a regionálnej televízie.

V kategórii C-žiaci II. stupňa ZŠ získali piate miesta:
Eva Merčiaková z VIII.A, Monika Hatinová z IX.C a Hrušovská z IX.C.

V kategórii B-žiaci I.stupňa ZŠ získali piate miesta:
Hanka Ondrejmišková zo IV.B, Adam Deák zo IV.B, Andrej Tomko zo IV.B, David Baránek z III.B.

Najväčším úspechom bolo 1.miesto, ktoré získala Barborka Fričová z I.B a získala tak pre seba aj pre školu množstvo hodnotných cien.
Riapošova sobota
RIAPOŠOVA SOBOTA
Deň venovaný stolnému tenisu


V projekte Zvolenské športové soboty bola naša škola 10. 02. 2007 organizátorom tzv. RIAPOŠOVEJ SOBOTY. Tomu kto nepozná p. Jána Riapoša, pripomíname, že je to súčasný predseda PARALYMPIJSKÉHO VÝBORU SR a zároveň držiteľ zlatej olympijskej medaily z POH v Aténach (v stolnom tenise).
Chuť športovať, pohybovať sa - len tak pre redosť, v čase víkendu - oslovila takmer stovku detí a dospelých (nielen zo Zvolena, ale i z Budče, Zvolenskej Slatiny, Očovej ...)
Na podujatí vládla pohodová, motivujúca atmosféra - veď sa pozrite !
Zápis do 1. ročníka ZŠ
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

"Svet rozprávok, pozitívna atmosféra, obohatené prostredie, zvedavosť malých, motivácia a spokojnosť rodičov," tak charakterizovala zápis do školy pani psychologička.
"Tešíme sa na Vás, milé deti !"
Zvolenský DAVIS CUP 2007
ZVOLENSKÝ DAVIS CUP 2007
Projekt : Zvolenské športové soboty - 05.05.2007

V spolupráci s Lieskovským tenisovým klubom (LTC) usporiadala naša škola ďalšiu profesionálnu akciu v projekte Zvolenské športové soboty. Nad vydareným podujatím, ktorému nechýbalo napätie, zdravé súperenie, či exhibícia profesionálov, držali ochrannú ruku riaditeľka školy Ľuboslava Bieliková, učitelia Tomáš Tužinský a Jozef Osvald.

Víťazi : Turnaje do 10 rokov : E. Hámorníková
Mladšie žiačky : K. Devečková
Mladší žiaci : A. Antalík
Súťaž zručnosti : E. Hámorníková, K. Burianová, G. Jarotová
M. Tonhauser, L. Polovinčák, A. Kret
Súťaž rodič - dieťa : Jarotovci, Kretovci, Rovňanovci, rodina Hollá.
Matematické dopoludnie "KLOTRIMAT"
Matematické dopoludnie "KLOTRIMAT"

Dňa 22. marca 2007 sa na našej škole uskutočnilo matematické dopoludnie pre triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prír. predmetov v 5. - 9. ročníku. Toto dopoludnie každoročne organizuje interná predmetová komisia ( M - F - PCP ) s cieľom rozvíjať matematické schopnosti a zručnosti žiakov. Žiaci riešia nadštandardné matem. úlohy rôznej náročnosti - zábavné, problémové, z výrokovej logiky, kombinatoriky.
Celé podujatie má súťažný charakter - najprv sa zúčastnia medzinárodnej matem. súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá prebieha klauzúrne na všetkých zúčastnených školách v jednotnom termíne a má charakter individuálnej súťaže. Hlavnou aktivitou dopoludnia je tímová matem. súťaž MATBOJ, ktorá prebieha na úrovni triedy. Žiaci súťažia v tímoch podľa vopred stanovených pravidiel a počas 90 minút riešia úlohy. Súťaž končí rozborom úloh a vyhodnotením úspešnosti družstiev na základe získaných základných a prémiových bodov. Víťazné družstvo získa diplom aj vecnú odmenu.
TIMSS
TIMSS

Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (IEA), ktorá sa zaoberá skúmaním vedomostí a zručností žiakov v matematike a prírodovedných predmetoch v 60 krajinách sveta zorganizovala v spolupráci s ŠPÚ v Bratislave testovanie našich žiakov 4. ročníka ZŠ. Na samotné testovanie sa prišla pozrieť aj národná koordinátorka projektu zo ŠPÚ Mgr. Patrícia Jelemenská, PhD. Naši štvrtáci sa nielen pobavili, ale niektorí sa poriadne zapotili ...
MDD - Detský bazár
MDD - DETSKÝ BAZÁR

To bolo radosti na školskom dvore. Deti mohli súťažiť v skoku vo vreci, streľbe na bránu, v hode na cieľ, v hodoch do olympijských kruhov, vo fúkaní balónov, prekážkovej dráhe s kolkami či kreslení na chodníku. Za všetko deti získavali kredity a kredity vymieňali v detskom bazáre za ceny. PARÁDA !
Škola v prírode - Počúvadlo 2007
Škola v prírode pod Sitnom Počúvadlo II. A,B
4.6.-9.6.2007
Detské bludisko
DETSKÉ BLUDISKO
Projekt : Zvolenské športové soboty - 16.06.2007
RADOSTNÍK 2007
RADOSTNÍK 2007

Každoročná slávnosť školy RADOSTNÍK sa konala po štrnástykrát v kine MIER 20.06.2007. Garanti celoškolskej slávnosti vymysleli názov : " Stále tá istá pesnička ?! ... "
Tak ako ľudská noha nevkročí dvakrát do rovnakej rieky, ani ľudské ucho druhý raz nepočuje tú istú pieseň. Tak ako je premenlivý prúd rieky a šum jej toku, mení sa aj pieseň, jej interpreti, ich publikum ...
Úprimne ďakujeme všetkým šťastným a múdrym ľuďom, ktorí darovali deťom našej školy úsmev, radosť, možnosť prejaviť sa ...
Posledné zvonenie
Zvolenský zámok - Rozlúčka absolventov
POSLEDNÉ ZVONENIE
Modernizujeme vyučovanie fyziky
MODERNIZUJEME VYUČOVANIE FYZIKY

Názorné vyučovanie fyziky s dôrazom na rozvoj kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie v praxi

Garant projektu : FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE.
Trvanie projektu : 01.03.2006 - 31.10.2007
Cieľ : Skvalitnenie prípravy žiakov v oblasti praktického vyučovania
Zapojenie našej školy : Mgr. J. Kučerová vedie kombinovaný program praktickej výučby detí s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov. Do projektu je zapojených 50 škôl.
Metódy projektu : E-Learning, dištančné vzdelávania, práca s multimédiami, samostatná práca s názornými študijnými pomôckami ( geometrické žiacke súpravy pre optiku v hodnote 90 000,-Sk), tvorivá práca v tímoch.
Projekt YOUTH FOR EUROPE
Medzinárodné stretnutie európskych miest DOUZELAGE

Koncom roka 2006 sa vo francúzskom meste Granville stretli zástupcovia škôl z Luxemburska, Holandska, Belgicka, Anglicka, Švédska, Francúzska a Slovenska. Mesto Zvolen a našu školu zastupovali p. riaditeľka
Ľ. Bieliková a p.učiteľka B. Korpeľová. Cieľom stretnutia bolo pripraviť grantovú schému mládežníckej výmeny detí v júli 2007.
Fotografie zachytávajú parížsku univerzitu SORBONNU, pracovné rokovania a typické dominanty Granvillu: múzeum Ch. Diora, jedlo (dary mora), plachetnice a jedinečnú atmosféru. Za spoluprácu ďakujeme aj
Marii Autier.
Korene mojej školy
KORENE MOJEJ ŠKOLY
II. ročník súťaže - OSOBNOSTI ŠKOLY

V priestoroch LDM vo Zvolene prebehlo v XI. 2006 ocenenie projektov za prítomnosti Ing. Kuseina, primátora mesta Zvolen. Ďakujeme tvorcom projektu (Mgr. J. Kučerová, Mgr. R. Marková, žiaci VII. a IX. ročníka) za úspešnú reprezentáciu školy. Všetkých pozývame na výstavu, ktorá potrvá do decembra 2006. Za najhodnotnejšiu považujeme multimediálnu prezentáciu našej čkoly, ktorú si môžete prezrieť - (otvoriť, uložiť súbor prezentácie Microsoft Power Point) aj tu.
ZELENÁ ŠKOLA
ZELENÁ ŠKOLA
-