Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591144
Hybridné vzdelávanie ako sa učí u nás

Hybridné vzdelávanie je jedným z modelov vyučovania, v ktorom sa časť detí zúčastňuje vyučovania priamo v škole, zatiaľ čo iné sa učia z domu. Súčasná pandemická situácia v každom z nás vyvoláva obavy, strach a neistotu, ale zároveň prináša nové výzvy a konštruktívne diskusie smerujúce k potrebnej zmene. Čítajte príklad, ako sa škola popasovala v mesiacoch v prvých štyroch mesiacoch roka 2021 s neľahkou úlohou: Ako v súčasnej situácii efektívne vzdelávať všetkých žiakov? 

Jednu z možností ponúka hybridné vzdelávanie ako nástroj efektívneho a aktívneho spôsobu vlastného učenia sa žiakov. Vyučovací proces sme rozdelili na prezenčnú a dištančnú časť, pričom každej vytvorenej skupine žiakov sa učiteľ venuje osobitne. Vyučovanie v škole sme rozdelili na dva bloky – učenie hlavných vzdelávacích predmetov a blokové vyučovanie prierezových tém zameraných na čitateľskú gramotnosť, či prírodovedný blok. Každá skupina žiakov sa učila rovnaký učebný obsah a rozsah. Do blokového vyučovania sme zaradili čitateľský klub, kreatívny svet, či prírodovedný klub, ktoré svojim obsahom a žiackymi činnosťami prierezovo podporovali osvojenie vedomostí, poznatkov a zručností žiakov všetkých vyučovacích predmetov.

Žiaci oboch skupín triedy pravidelne, niekoľkokrát v týždni, navzájom komunikovali prostredníctvom spoločných triednych komunít, povedali si milé slová, usmiali sa na seba, vyhotovili si spoločne darček, zamávali si a niektoré mamičky v online prostredí prečítali všetkým aj rozprávkový príbeh 

Koronakríza nám ukázala, že práve kombinácia učenia v škole, učenia na diaľku, či učenia v malých skupinách, je efektívnou cestou vzdelávania v budúcnosti. 

Veď ako hovoria samotní žiaci: „V škole je dobre, mám tu kamarátov, je tu moja pani učiteľka. Zajtra prídem znova.“