Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591169
Matematické dopoludnie "KLOTRIMAT"

Dňa 22. marca 2007 sa na našej škole uskutočnilo matematické dopoludnie pre triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prír. predmetov v 5. - 9. ročníku. Toto dopoludnie každoročne organizuje interná predmetová komisia ( M - F - PCP ) s cieľom rozvíjať matematické schopnosti a zručnosti žiakov. Žiaci riešia nadštandardné matem. úlohy rôznej náročnosti - zábavné, problémové, z výrokovej logiky, kombinatoriky.
Celé podujatie má súťažný charakter - najprv sa zúčastnia medzinárodnej matem. súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá prebieha klauzúrne na všetkých zúčastnených školách v jednotnom termíne a má charakter individuálnej súťaže. Hlavnou aktivitou dopoludnia je tímová matem. súťaž MATBOJ, ktorá prebieha na úrovni triedy. Žiaci súťažia v tímoch podľa vopred stanovených pravidiel a počas 90 minút riešia úlohy. Súťaž končí rozborom úloh a vyhodnotením úspešnosti družstiev na základe získaných základných a prémiových bodov. Víťazné družstvo získa diplom aj vecnú odmenu.