Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591076
BEZPEČNÁ ŠKOLA

V utorok 10.12.2019 v symbolický Medzinárodný deň ľudských práv sa konala vo Zvolene vzdelávacia konferencia pod názvom Bezpečná škola. Organizátorom konferencie, ktorá sa konala v Kongresovej sále ŠD Technickej univerzity vo Zvolene, bola ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 130 učiteľov, koordinátorov výchovy k ľudským právam, riaditeľov, žiakov žiackych školských rád zo stredných a základných škôl, rodičov, zástupcov štátnej správy a tretieho sektora.

Regionálna konferencia bola vyvrcholením projektu s názvom Inšpiromat pre bezpečnú školu, ktorú podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR. 

Autorky projektu (Ľuboslava Bieliková, Eva Devečková, Alena Zagrapanová) pri podávaní projektu vychádzali z myšlienky, že škola je dôležitým miestom na budovanie hodnotového systému zvlášť v období, keď zaznamenávame nárast agresivity, šikanovania, rodovej necitlivosti a posmeškov k iným. Problémov v čase detstva, dospievania i dospelosti je veľa – šikanovanie, skrytá diskriminácia, urážky na sociálnych sieťach, prejavy extrémizmu, nenávisť v kyberpriestore, absencia tolerancie a pokory a i. 

Je potešiteľné, že ponúkané tréningové zážitkové programy počas polroka v projekte absolvovali zástupcovia škôl z piatich okresov Banskobystrického kraja a členovia žiackych školských rád. Tréningové programy boli zamerané na témy podpory výchovy k aktívnemu občianstvu, školskej a rovesníckej mediácie, realizáciu aktivít na mapovanie rozvojových potrieb školy a mladých ľudí, na podporu životných zručností - pri budovaní triednych spoločenstiev a realizácii pravidiel triedy i k ochrane pred sociálno - patologickými javmi v škole i na aktuálne programy podporujúce bezpečné školské prostredie i pozitívne vzťahy medzi aktérmi vzdelávania.

Zámerom strategického projektu je i naďalej intenzívne spolupracovať s odborníkmi, získavať nové zručnosti a vytvárať postoje, šíriť príklady dobrej praxe, učiť sa reflexiou. Výstupom projektu je aj publikácia s názvom Inšpiromat bezpečnej školy - databáza vzdelávacích materiálov a zdrojov (https://lnk.sk/jzJ6).

Pozitívna spätná väzba od účastníkov konferencie je poďakovaním organizátorom, lektorom a dobrovoľníkom za pomoc pri príprave konferencie i pri vytváraní vzdelávacieho centra, ktoré cielene šíri príklady dobrej praxe v ľudsko-právnej oblasti ďalej. 
Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka 

<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 4