Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236296
ZŠ P. Jilemnického 2 vo Zvolene zorganizovala regionálnu konferenciu Učiaca sa škola

Mgr. Ľuboslava Bieliková, 14. marca 2019 10:56  TASR (SkolskyServis.sk)

„V úspechu iných vidím inšpiráciu.“ Petr Ludwig

foto plagátu Učiaca sa škola 2019

Väčšina z nás pozná príslovie často prisudzované africkému kontinentu: „Chce to celú dedinu vychovať dieťa“. 
Príslovie naznačuje, že na to, aby sa dieťa stalo zdravým, angažovaným a aktívnym dospelým, do jeho prípravy by sa mali zapojiť všetci členovia spoločnosti. Vzdelané, zdravé, mysliace a sebavedomé deti neustále potrebujú (vo svojom vývoji a rozvoji) vysokú mieru prepojenosti ľudí i silnú podporu.

S cieľom zvýšenia informovanosti a prepojenosti výchovy, vzdelania v rodinách, v školách i v komunite organizuje naša škola (ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene) už siedmy rok vzdelávaciu regionálnu konferenciu s názvom Učiaca sa škola. Vždy na inú nosnú tému. V predchádzajúcich rokoch sme sa venovali ľudským právam, finančnej/spotrebiteľskej výchove a podpore čitateľskej gramotnosti. Spokojní účastníci vlaňajšej konferencie vyjadrili záujem pokračovať v téme podpory a rozvoja kritického myslenia. 

Riadiaci zamestnanci školy sa stotožňujú s myšlienkou, že dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú. Podnetné diskusie, okrúhle stoly, inšpiratívne pracovné dielne, príklady dobrej praxe, vzdelávacia konferencia. Aj to je obraz prvého marcového pondelka (počas jarných prázdnin), keď účastníci konferencie otvorili témy týkajúce sa kritického myslenia detí i dospelých. Takmer stovka učiteľov všetkých typov škôl i odborná verejnosť sa spolu zamýšľali nad otázkami ako viesť žiakov k tomu, aby vedeli pracovať s informáciami, ktoré k nim prichádzajú. Ako ich viesť k používaniu vlastnej mysle... Čím osloviť žiaka, aby neveril polopravdám, hoaxom, klamstvám, aby racionálne posudzoval svet okolo seba. Ako zapojiť žiakov do procesov, v ktorých budú sami zodpovední za formovanie vlastného vzdelávania a života. 

Hosťami konferencie boli aj odborní lektori: 
Dušana Bieleszová (mediátorka, redaktorka vydavateľstva Wolters Kluwer SR), 
Alžbeta Hrušovská (vyštudovala filmovú a televíznu réžiu, dnes učí cez projekt Teach for Slovakia)  a redaktor Denníka N Vladimír Šnídl, ktorý sa posledné tri roky venuje dezinformáciám na internete (autor vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie a knihy Pravda a lož na Facebooku). 
Konferenciu otvorila Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy, ktorá konferenciu organizuje. Ponúkla účastníkom príklady dobrej praxe, inšpiratívne projekty, ale aj skúsenosti týkajúce sa kurzov kritického myslenia deviatakov či portfólia pedagogických zamestnancov s názvom Autoškola kritického myslenia. V tvorivých dielňach účastníci otvárali témy hľadania pravdy, intelektuálnej zvedavosti a zrelosti, vyhodnocovania faktov, efektívneho rozhodovania a učenia argumentácie. 

Na organizátorskej škole preferujú učitelia vo vyučovaní analytické riešenie problémov. Od detí požadujú zdôvodnenia, učia ich predpokladať dôsledky a spolu riešia komplexné hádanky. Postupne a primerane veku hľadajú argumenty a protiargumenty nielen pri samotnom vyučovaní, ale aj na báze každodenných maličkostí. Učia sa čo najlepšie odpovedať na potreby a záujmy detí opierajúc sa o deklarované hodnoty školy, rodiny i spoločnosti. 

Otázku vzdelávania pre budúcnosť rieši celý svet. Ak by sme sa chceli inšpirovať vo Fínsku, tak to, čo je u Fínov stále závideniahodné, je ich schopnosť viesť permanentnú spoločenskú diskusiu o potrebných zmenách vo vzdelávaní s pohľadom upretým do budúcna a odvaha pustiť sa aj do zložitých reforiem a zatiaľ neoverených inovácií. Dôkazom toho je aj zverejnená vízia žiaducich zmien. Fínsko sa má stať krajinou, kde sa všetci (deti i dospelí) radi učia. K jej naplneniu však vedú pomerne náročné stratégie, ktoré vyžadujú zmenu tradičného prístupu ku vzdelávaniu.
Aj slovenské školy majú svoje vízie. Dnes už vieme, že prebiehajúca reforma v školstve môže naplniť len časť z nich. Aj preto nečakáme na pokyny zhora (z ministerstiev), už roky iniciujeme zmeny zdola nahor. Je zaujímavé, že účastníci konferencie svojim aktívnym prístupom dotvárali aktivity a nápady, ktoré nevyžadujú školskú reformu ani príliv financií. A napriek tomu viditeľne inovujú procesy učenia a učenia sa.
 
Ďakujem podporovateľom za pomoc pri príprave regionálnej konferencie a pri vytváraní vzdelávacieho centra, ktoré cielene šíri príklady dobrej praxe ďalej. 

                   Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene

Spätná väzba od účastníkov

Dobrý deň, pani riaditeľka,
touto cestou by som vám rád ešte raz poďakoval za dnešný seminár. Z mojej strany hodnotenie úplne na výbornú.
Pre mňa je vždy najpodstatnejšie, že keď ma uvoľní redakcia na celý deň, tak aby som ten čas mohol využiť čo najefektívnejšie, tzn. mať možnosť osloviť čo najviac ľudí. Vo vašom prípade sa presne toto naplnilo. Bola to výborná kombinácia, že najprv kratší referát pre väčšie publikum a potom seminár pre menšie publikum.
Po organizačnej stránke tiež super. Hoci to robíte, ako hovoríte, na kolene, vidieť že už v tom máte prax. Bolo to profesionálne, aj s tým ako bolo o nás postarané. Jedlo bolo super, darčeky potešili, naozaj moja radosť.
Ak by ste o tento typ semináru stali aj v budúcnosti, z mojej strany maximálna ochota. 
Vladimír Šnídl

Regionálna konferencia vo Zvolene priniesla aj tento rok náročné témy podané zrozumiteľným a ľudským jazykom. Prierez aktivitami školy v úvodnom vstupe pani riaditeľky bol veľkou inšpiráciou a príkladom toho, ako umožniť žiakom zážitkové učenie v reálnych situáciách, na konkrétnych témach a projektoch školy. 
V rámci seminára sme sa zamerali na prekonávanie prekážok kritického myslenia pedagogických zamestnancov. Skupina učiteľov a vychovávateľov, s ktorými som mala možnosť pracovať, otvorila v uvoľnenej atmosfére zaujímavé diskusie, ktoré súviseli aj s klímou, kultúrou školy a potrebou rešpektovať rozdielne názory a vnímať rôzne uhly pohľadu. Veľmi príjemným zážitkom bolo aj to,  že žiak, ktorý fotil seminár, sa chvíľku do debaty pedagógov aj zapojil a pridal svoj "pohľad na vec". Takto si predstavujem zdravú sebavedomú mládež, ktorej nechýba ani slušnosť a zdvorilosť. Konferencia bola zorganizovaná veľmi profesionálne a ja ďakujem za príjemne strávený deň.
Dušana Bieleszová

Zúčastnila som sa tvorivom workshope Klamstvá a konšpirácie.
Konferencia mi dala veľmi veľa a myslím že informácie, ktoré som sa dozvedela, určite využijem.
Odporúčam pre mediálnu výchovu každému učiteľovi. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť na konferencii. Určite by som si rada vypočula aj iné workshopy, ktoré ste ponúkali.
Erika Ivanová, ŠZŠ Zvolen

Ďakujem za pozvanie na tohtoročnú konferenciu Učiaca sa škola. Podujatia som sa zúčastnila druhý raz a opäť bolo pre mňa podnetné.
Zvlášť ma zaujala téma Klamstvá a konšpirácie na workshope pána Vladimíra Šnídla. Informácie o svete médií boli pre mňa prínosom nie len pre moju pedagogickú prax, ale aj pre môj osobný a občiansky život. Oceňujem linky a odkazy na programe, super pomôcka. Organizátorom konferencie prajem veľa tvorivých myšlienok do ďalšieho ročníka.
Lucia Bošľová

Ako bývalej žiačke tejto školy mi bolo cťou zúčastniť sa už druhý rok po sebe konferencie Učiaca sa škola. Veľmi si vážim, že som dostala pozvanie, pretože ma všetci prednášajúci veľmi zaujali a mala som problém vybrať si iba jeden workshop. Nakoniec som sa rozhodla pre pána redaktora z Denníka N, ktorý ma svojím rozprávaním veľmi upútal. Myslím si, že však všetky témy boli určite veľmi prínosné ako pre učiteľov tak určite aj pre iné publikum.
Alexandra Poliačiková

Konferencia Učiaca sa škola, ako aj workshopy, boli veľmi podnetné, plné nových informácií o kritickom myslení a inšpirácie, ako kritické myslenie rozvíjať u žiakov v našej škole.. Som veľmi rada, že som sa konferencie, spolu so štyrmi kolegyňami, mohla zúčastniť. Škoda, že som o nej nevedela už aj minulý rok. Na budúci rok si ju nenecháme ujsť. Všetko ste mali zorganizované na úrovni, zaujímavé prednášky, konkrétne Vaša ma zaujala a odniesla som si pár inšpirácií čo robiť aj v našej škole, škoda že si napamätám všetko:), oceňujem aj dobrú kávu a horúci čaj s občerstvením, ale na to som u Vás už zvyknutá zo stretnutí proaktívnych škôl, klobúk dolu:)Workshopy všetky kolegyne chválili, budeme si o nich referovať na Tíme pre rozvoj školy, aby z toho mali niečo aj ostatní zamestnanci.
Petra Belanová, riaditeľka ZŠ s MŠ Brehy


Najzásadnejšie poznanie mi priniesla prezentácia pána Šnídla o manipuláciách a konšpiráciách na Internete. Je až zarážajúce, aká masa (dospelých!) ľudí nekriticky prijíma a ďalej šíri zmanipulované informácie - ktoré veľmi šikovne cielia na ich predsudky (anti-vakcinačné kampane, migranti, ...) 
Dospelých už asi nezmeníme, ale odkaz pre deti je jasný - neverte všetkému, čo vidíte na Facebooku.
Ďakujem za pozvanie Peter
Sliacky, zástupca rodičov

Som rada, že som sa zúčastnila tejto prínosnej a zaujímavej udalosti. Oceňujem hlavne oboznámenie sa s  fungovaním toku informácií na facebooku p. lektorom Vladimírom Šnídom. Facebook je zdrojom rýchlej komunikácie a rýchlej výmeny informácii, čo je pozitívne, len je otázka aké informácie sú nám podsúvané, či sú pravdivé a čo všetko ovplyvňujú. Hlavne deti a mládež sú v tejto oblasti najzraniteľnejšie, preto je dobré sa touto témou zaoberať a učiť ich kritickému mysleniu. Ďalej ma zaujala aj prednáška pani Alžbety Hruškovej z organizácie Teach for Slovakia, jej individuálny prístup k žiakom a snaha vysvetliť príčiny aj ich negatívneho správania, ktoré je často spôsobené neľahkým prostredím, v ktorom žiak vyrastá. Len tak môžeme pomôcť deťom, keď sa  zaujímame o to, čo ich trápi. Témy boli hlboko inšpirujúce a podnecujúce.
Viera Skaláková, OŠ MÚ Zvolen

Vo svete s neustále narastajúcim množstvom informačných zdrojov je niekedy ťažké orientovať sa v spleti prezentovaných faktov. Aj učitelia čelia náročnej výzve poradiť si s týmto fenoménom vo výchovno-vzdelávacom procese. Uskutočnenie regionálnej konferencie pod hlavičkou Učiaca sa škola umožnilo účastníkom rozšíriť si svoje obzory v oblastiach rozvíjania kritického myslenia u žiakov, odhaľovania možných spôsobov manipulácie, ako aj premysleného budovania pozitívnej klímy v triede i medzi kolegami. Prínosom pre účastníkov konferencie bolo i poukázanie na princípy zmien v prístupoch pri smerovaní dnešnej mladej generácie ku kritickému vnímaniu okolitého sveta i pomenovanie konkrétnych nástrojov využiteľných v školskej praxi. Ako zástupcovia školskej inšpekcie si ceníme  aktívny záujem pedagógov o progresívne využívanie inovatívnych foriem a metód vo výchove a vzdelávaní  súčasnej generácie. Pre nás všetkých je veľmi dôležité, aby „učiteľ nezabudol učiť sa“, lebo dobrú školu tvoria dobrí učitelia, ktorí budú voči svojim žiakom empatickí, pri rozhodovaní dokážu využívať reflexiu, sebareflexiu, mediačné zručnosti a kritické myslenie. Týmto sa chceme poďakovať vedeniu Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene za realizáciu takéhoto podujatia, ktoré obohacuje a prispieva k profesionálnemu rozvoju všetkých, ktorým záleží na kvalite vyučovania na našich školách a na výchove samostatne a zodpovedne mysliacich žiakov.
Zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, ŠIC Banská Bystrica


Dobrý deň,
konferencia splnila moje očakávania, stretla som sa s výbornými ľuďmi, načerpala som nové inšpirácie pre moju prácu.
Mariana Sujová


Chcem sa poďakovať vedeniu i kolegom z Trojky za veľmi pekne zorganizované podujatie. Veľmi dobrý bol úvodný vstup, kde každý z lektorov priblížil svoju tému a tým zároveň oboznámil prítomných so základnými pojmami k téme. Po úvodnej časti sme pracovali v jednotlivých pracovných skupinách a venovali sme sa konkrétnej danej téme. V našej skupine bola výborná atmosféra, lektorka bola veľmi dobre pripravená a tému prezentovala netradične - prostredníctvom filmu. Pracovali sme v menších skupinkách na konkrétnych úlohách. Cez ne sme si uvedomovali, čo to vlastne je kritické myslenie a ako ho môžeme využiť v učiteľskej praxi. 
Pozitívom takýchto stretnutí je i to, že sa stretneme kolegovia z viacerých škôl a môžeme si vymeniť skúsenosti a postrehy, čo tiež každého obohatí. 
Jana Čillíková, ZŠ SliačKonferencia bola pripravená na vysokej úrovni, bola som príjemne prekvapená. Oceňujem organizačné zabezpečenie, všetko klapalo ako hodinky, výborné občerstvenie bolo tiež veľké plus. Ja som sa zúčastnila workshopu Klamstvá a konšpirácie - oceňujem výber lektora - vedel o čom hovorí, má skúsenosti, snažil sa nám odovzdať čo najviac, páči sa mi ochota odovzdať nám aj jeho pracne spracovanú prezentáciu. Táto téma ma zaujala, ak budete robiť niečo podobné, rada sa zúčastním.
 Sylvia Tichá, CPPPaP Zvolen

V úvode sa Vám chcem ospravedlniť, že na konferenciu reagujem až teraz. Mám na to dva dôvody: 
Prvý je ten, že sa mi to muselo v hlave rozložiť. Druhý je ten, že po tom čo som zistil, že by sa patrilo za možnosť byť na úplne skvelej akcii poďakovať, som sa k tomu nešiel dostať.
Na tejto skvelej konferencii som sa cítil veľmi dobre, lebo som bol na "druhej strane triedy" a bolo to veľmi dobre zorganizované - vďaka Vášmu kolektívu.
Posielam Vám text, ktorý som napísal pani Hrušovskej a ten hovorí za všetko, čo mi Vami organizovaná akcia priniesla a v čom ma povzbudila.
„Dobrý deň pani Hrušovská, v prvom rade sa Vám chcem poďakovať za príjemne a hodnotne strávený čas v pondelok vo Zvolene na konferencii. Obdivujem Vašu schopnosť pracovať s náročnými žiakmi, aj keď ste ešte mladá a v praxi ste krátko. Vaša prirodzená erudovanosť a prirodzený prejav mi pomohli objaviť možnosť znovu s väčším elánom, chuťou a nasadením vchádzať do budovy našej školy a do triedy medzi našich žiakov.
Vašou prednáškou ste ma povzbudili a prišiel som na to, že svoju prácu nerobím zle a môžem v nej pokračovať, aj keď s možno väčším nasadením“.
Veľmi rád sa na konferencii znovu zúčastním. S pozdravom
Róbert Kováč, ŠZŠ Zvolen


Pre mňa bola konferencia veľkým prínosom. Pozitívne hodnotím výber tém a lektorov, ktorých som si mohla vypočuť na úvod - až mi bolo ľúto, že sa nemôžem zúčastniť na všetkých workshopoch, lebo všetci lektori v úvodnej ochutnávke obsahu workshopu priniesli inšpirácie, otázniky a nové vízie.
Osobne som sa zúčastnila workshopu Klamstvá a konšpirácie s pánom Šnídlom. Keďže sa vo svojej práci venujem aj téme kyberšikana a bezpečnosť na internete, dozvedela som sa veľa užitočných informácii, viem, čo doplním do obsahu svojich besied a čo budem ďalej posúvať deťom. Už v ten deň som si kúpila aj knihu Emoji, do ktorej som sa s chuťou pustila. 
Téma kritického myslenia je veľmi aktuálna a ja sa už teraz teším na ďalší ročník konferencie.
Veľká vďaka za organizáciu tohto podujatia.
Jana Šimšáleková, CPPPaP Zvolen


Bola som spokojná aj tento rok. Najviac oceňujem lektorku Betku na zažitom workshope (za jej energiu, nabudenie, nové nápady a prínos pre mňa ako prvostupniarky). Prínosom sú jej realizované konkrétne aktivity.
Srdečná vďaka, verím, že aj budúci rok budem môcť prísť :)
E. Marková, ZŠ Budča

<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 2