Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5302111
Konferencia Učiaca sa škola 2018 - Kritické myslenie

V utorok 3.apríla 2018, v čase vedľajších prázdnin, organizovala naša škola tradičnú regionálnu vzdelávaciu konferenciu pod názvom UČIACA SA ŠKOLA (6. ročník) s témou Kritické myslenie.

Regionálnu konferenciu otvorila riaditeľka školy, Mgr. Ľuboslava Bieliková. V hlavnej časti ďalej zazneli príspevky z oblasti kritického myslenia lektorov Ondreja Gažoviča, Martina Burgra a Arnolda Kissa. 
Následne paralelne prebiehali tvorivé workshopy na témy - Ako rozvíjať kritické myslenie na školách (Ondrej Gažovič), Ako argumentovať so žiakmi (Martin Burgr), Dnešná generácia a kritické myslenie – princípy, problémy, riešenia (Arnold Kiss), Prečo je kritické myslenie u žiakov dôležité (Dušana Bieleszová).
Konferencie sa zúčastnilo 86 pedagogických a odborných zamestnancov zo všetkých typov škôl v regióne, nechýbali ani zástupcovia spolupracujúcej komunity a rodičov žiakov.

Spätná väzba z konferencie je bohatá počtom (písomné vyjadrenia od 47 účastníkov), postrehmi i návrhmi. Organizátori úprimne ďakujú.

Ponúkame niektoré vyjadrenia z nich:
O. Gažovič, lektor
Rád by som Vám ešte raz pogratuloval k výbornej konferencii, ktorú ste k téme kritického myslenia zorganizovali vo Zvolene. Mal som možnosť pochodiť mnohé podujatia doma aj v zahraničí, s veľkou radosťou Vám tlmočím, že Váš tím by sa nestratil ani na prestížnych fórach v Bratislave či v Berlíne. Zostavili ste inšpiratívny panel hostí, prihlásilo sa Vám množstvo účastníkov a organizácia klapala ako hodinky. Osobne som sa mohol plne sústrediť na prácu, všetko potrebné ste zabezpečili na maximálnej úrovni a najmä v priateľskej atmosfére.

M. Burgr, lektor 
Konferenciu hodnotím veľmi pozitívne. Jednotlivé prednášky boli aj pre mňa ako lektora danej témy zaujímavé a dozvedel som sa z nich niečo nové. Po organizačnej stránke bola konferencia výborne zvládnutá a bolo o nás skvelo postarané. Účastníci a účastníčky konferencie boli podľa mňa motivovaní so záujmom vzdelávať sa a dozvedať sa nové veci. Obdivoval som ich ochotu prinášať vlastné postrehy počas workshopu. Vyjadrujem obdiv ich ochote prísť na konferenciu aj v čase ich zaslúženej dovolenky.
Budem sa tešiť na spoluprácu s Vami niekedy opäť. Zatiaľ budem nadšene ďalej šíriť túto pozitívnu skúsenosť :).

D. Bieleszová, lektorka a mediátorka
Ešte raz ďakujem za milé pozvanie na Vašu konferenciu. Návšteva škôl je pre mňa vždy takým dobrodružstvom a ak ide o školu s kvalitnou klímou a zdravými vzťahmi, čo zjavne Vaša škola spĺňa, je to pre mňa aj silný nástroj motivácie k mojej práci. Zmeny sú možné, len si pýtajú tých správnych ľudí na správnych miestach a odvahu čeliť prekážkam. Vy aj Vaše zástupkyne tú pravú naliehavosť v sebe máte. Som presvedčená, že vzájomná inšpirácia škôl aj formou, ktorú ste ponúkli nielen Vašim pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj kolegom z regiónu, je veľmi potrebná.

A. Zvaríková, ŠŠI Banská Bystrica
Konferencia bola výborná. Kritické myslenie je oblasť, ktorá je medzi učiteľmi pomerne neznáma, resp. obávajú sa ísť do foriem a metód práce, ktoré sú založené viac na práci žiaka ako na práci učiteľa. Lektori (vrátane vás p. riaditeľka) výborne vysvetlili význam a miesto kritického myslenia nielen v školskom vzdelávaní, ale aj v bežnom živote či profesionálnej praxi. Ich príspevky boli inšpirujúcim podnetom pre vnímavých pedagógov na zmenu v doterajšej vyučovacej činnosti, na realizáciu vyučovania orientovaného na potreby žiaka, na rozvoj jeho osobnosti prostredníctvom rozvíjania celej škály jeho kompetencií.
Oceňujem možnosť osobnejšieho kontaktu s jednotlivými lektormi počas workshopov, tiež ukážku konkrétnych nástrojov, ktoré je možné uplatniť pri rozvíjaní kritického myslenia na vyučovacích hodinách. Pre mňa osobne bola prínosná celá konferencia ako celok. 

V. Malčeková CPPPaP Zvolen
Konferencia bola pre mňa veľmi prínosná. Neviem čo by som skôr ocenila. Každý jeden z prednášajúcich bol podľa môjho názoru veľkým prínosom. Oceňujem najmä zdieľanosť lektorov s aktivitami i materiálmi, ktoré sa im osvedčili v praxi ako aj ich ústretovosť v súvislosti s poskytnutým kontaktom na seba.

P. Sliacky, zástupca rodičov
Konferenciu hodnotím pozitívne, kvalita lektorov bola vysoká. Obzvlášť pozitívne ma prekvapil pán Kiss. Pre mňa to všetko bolo prínosom.


D. Kokavcová, UMB Banská Bystrica
Píšem bezprostredne svoje dojmy a postrehy: konferencia tematicky veľmi aktuálna, oceňujem. Šťastná voľba prezentujúcich, najmä pán Gažovič je určite človekom, ktorý sa danej problematike venuje v širších súvislostiach. Váš úvodný vstup bol veľmi profesionálny a poskytol ostatným rečníkom kvalitný štartovací „blok“. Osobne veľmi ľutujem, že semináre bežali súbežne, šla by som na všetky tri!

J. Paprčková, Detvianska Huta
Konferencia nám pomohla pochopiť dôležitosť kritického myslenia v súčasnej dobe, pohľad na túto problematiku z viacerých pohľadov lektorov. Ich výklady boli veľmi podnetné a zaujímavé. Doteraz možno viacerí tejto problematike neprikladali dôležitosť. Dobré bolo aj prepojenie na školskú prax a v rámci workshopov už konkrétne riešenie problémov a využitie kritického myslenia pre zlepšenie fungovania  edukačného procesu i celého rozvoja osobnosti žiaka.

A. Morovičová, Zvolen
Vďaka Vami organizovanej konferencii som mala možnosť zamyslieť sa nad kritickým myslením, hlbšie a detailnejšie; uvedomiť si jeho dôležitosť vo výchove a vzdelávaní; osvojiť si niektoré techniky a nástroje, ktorými môžem pôsobiť a rozvíjať kritické myslenie vo výchove a vzdelávaní nielen na deti v ZŠ, ale aj na svoje vlastné deti. 
Organizácia celej konferencie bola perfektná, nemám čo vytknúť. Myslím si teda, že konferencia bola mimoriadne zaujímavá a podnetná, až natoľko, že by som uvítala, keby každý z tých lektorov prišiel jednotlivo a dostal príležitosť na prezentáciu aj workshop individuálne, a my by sme tiež mali možnosť zúčastniť sa každého workshopu. V každom prípade ďakujem za príležitosť zúčastniť sa tejto konferencie

L. Vojčíková, Podbrezová
V prvom rade by som Vám rada, poďakovala, že som sa mohla zúčastniť konferencie Učiaca sa škola. Program bol veľmi zaujímavý a myslím si, že Kritické myslenie je veľmi dobrá téma. Čo by som ja ako učiteľ, ktorý nie stále sleduje Vašu stránku školy, uvítala, aby som sa o vašich aktivitách dozvedela aj iným spôsobom. Uvítam, ak to bude možné, informácie letákmi s programom doručeným na školy. 
Veľmi som bola milo prekvapená úvodnými prezentáciami a rada by som sa k nim dostala, ak je to možné.
Každý prezentujúci si zastal svoje príspevky, takým spôsobom, že ma nenásilnou formou dostal do svojej problematiky.

M. Rašnerová, Odbor školstva MsÚ Zvolen
Oceňujem účasť lektorov v mladom veku, ktorí dnes sa na daný problém pozerajú z inej stránky a progresívnejšie ako my generácia stredného veku a ich zodpovedný prístup, 
- kritické myslenie u mladej generácie - veľmi aktuálna téma z pohľadu mladých a v konfrontácii s PZ, ktorí sú zodpovední za výchovu a vzdelávanie mladých,
- praktické námety, ukážky a námety z praxe, návod na zavedenie "nového vnímania " a "nového učenia" do pedagogickej praxe, 
- ukážkový spôsob sebavzdelávania pre každého PZ (aj nás),
- výborné organizačné zabezpečenie pre PZ v rámci regiónu Zvolen.

A. Hanáková, Zvolen
Oceňujem praktické ukážky (práca s textom) a vzdelávacie stratégie kritického myslenia na tvorivej dielni lektorky Dušany Bieleszovej. Moje očakávania zo vzdelávacej konferencie boli splnené.

L. Bošeľová Hrablayová
Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto podujatia. Oslovila ma téma, pretože som sa s ňou začala zaoberať v rámci mojej 2. atestačnej práce pred odchodom na MD. Oceňujem profesionálnu úroveň lektorov, aktuálnosť nimi prezentovaných informácií. Zvlášť ma zaujal príspevok p. Arnolda Kissa. Zúčastnila som sa aj na jeho workshope a ďakujem za množstvo užitočných linkov.

Ľ. Kamenská, Hriňová 
Téma tohoročnej konferencie bola veľmi aktuálna. Prednášajúci priniesli mnoho tém a nových informácií, ktoré nás prinútili zamyslieť sa nad novými formami a metódami vo vyučovaní, ktoré by zefektívnili a zmodernizovali vyučovací proces. Na workshopoch sme mali možnosť vyskúšať si praktické činnosti pod vedením skúsených lektorov. 
Prínosy:
- výborne zvolený termín konferencie,
- aktuálna téma,
- mnoho podnetných a nových informácií,
- veľmi vhodné priestory,
- príjemní prednášajúci.

E. Sedliaková, Zvolen 
Konferencia bola pre mňa prínosom v tom, že som mala možnosť osobne sa stretnúť s odborníkmi v tejto oblasti. Veľa informácií učiteľ získa aj z iných zdrojov, ale mať možnosť konkrétne sa opýtať na danú problematiku odborníkov usmerní aj pohľad na daný ,,problém" vecne. Ďakujem za kvalitné a odborné stretnutie, ktoré bolo pre moju prax prínosom.

V. Skaláková, OŠ MsÚ Zvolen
Čo sa týka spätnej väzby z konferencie, mňa zaujala téma celá. Je vynikajúce, že sa ňou zaoberáte v takom rozsahu. Dnešné deti sú deti médií. Vedia si veľkou rýchlosťou vyhľadať informácie z internetu, ale musia sa naučiť oddeliť hodnotné informácie od bezcenných, fakty od názorov, čo dobre vysvetlil vo svojej prednáške Ondrej Gažovič. Lebo častokrát si deti myslia, že všetko, čo je napísané je pravda, hlavne z tých nižších ročníkov. Mňa hlavne zaujal názor, že je potrebné zmeniť doterajší spôsob vyučovania hlavne memorovania, pretože mozgy dnešných detí sú celkom ináč utvárané (z knihy Ohrozená mysel od Jane Heylovej). Objavuje sa nový typ inteligencie - vizuálne priestorová inteligencia - ľudia, ktorí uvažujú v obrazoch. (z knihy Genialita vzhuru nohama: Studenti s vizuálne-prostorovou inteligencí od Lindy Kreger Silvermanovej). Vďaka vizuálne - priestorových schopnostiam vznikli počítač a internet. Veľa hodnotných myšlienok tu odznelo a som rada, že som sa konferencie zúčastnila.

B. Grassl, riaditeľka CPPPaP Zvolen
Pre mňa inšpiratívny bol Martin Burgr – v seminári poskytnutý prehľadný návod, ako rýchlo si môžu učitelia pomôcť pri práci s rodičmi a ako efektívne smerovať deti, aby začali kriticky myslieť, stačia otvorené otázky.
Nesmierne si vážim vašu prácu a konferencia bola de luxe.

Ďakujeme prezentujúcim za možnosť zverejnenia ich príspevkov: 
Arnodl Kiss (súbor PPTX)
Martin Burgr (súbor PDF)

<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 3