Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5236633
Na Mesiac a ešte ďalej
Na Mesiac a ešte ďalej

Dňa 21.06.2018 sa žiaci štvrtého ročníka ZŠ zúčastnili exkurzie v KRAJSKEJ HVEZDÁRNI A PLANETÁRIA M. Hella v Žiari nad Hronom. Prečítajte si ako vnímajú návštevu planetária.

- Veľmi sa mi páčilo cestovať majestátnym vesmírom, aj keď len prostredníctvom projekcie. Ale keďže „plátno“ bolo okrúhle a nachádzalo sa na strope, bolo to jednoducho....super!
Miška Š.

- Bolo to ako realita. Vždy bol pre mňa vesmír záhada, teraz už nie. Bolo tam super.
Filip H.

- V planetáriu bolo úžasne! Zaujalo ma to, že slnko je ZELENÉ! A to „kino“ bolo famózne!
Terezka M.

- Najviac sa mi páčila prezentácia a krútiaca sa plošina na vrchnom poschodí, kde bol ďalekohľad, ktorým sme sledovali Slnko.
Michal B.

- Dozvedel som sa to, že existuje viac slnečných sústav pri iných hviezdach. Páčilo sa mi aj pozorovanie slnečných škvŕn a erupcií. Pozerali sme film o vesmíre na veľkej kupole a vyzeralo to ako keby sme cestovali vesmírnou raketou. 
Samko H.

- Najlepšia exkurzia v planetáriu, akú som kedy zažil.
Samko G.

Plávanie je skvelý šport (PV 2018)
Plávanie je skvelý šport

V máji 39 šiestakov absolvovalo plavecký výcvik v Holidayparku Kováčová. Všetci žiaci sa zdokonalili v jednotlivých plaveckých činnostiach, na konci výcviku nebol ani jeden žiak neplavec. Každý žiak preplával minimálne 20 m, čím všetci splnili minimálny výkonnostný štandard plávania. Žiaci absolvovali v závere preteky na 50 metrov voľným spôsobom.

Víťazi plaveckých pretekov:
chlapci Ivan Daniel 51,8 s.
dievčatá Andrea Štiasná 40,9 s.

Čítanie pod lampou
Čítanie pod lampou   

Dá sa prečítať celá kniha za jednu jedinkú noc? 

To by nezvládli ani „super“ čitatelia a nezvládli sme to ani my v noci strávenej v škole na podujatí Čítanie pod lampou. 

16 malých nocľažníkov 1. – 3. ročníka prežilo zaujímavý večerný program plný variabilných aktivít. Činnosti v interiéri triedy boli obohatené o večernú návštevu Lesníckeho a drevárskeho múzea. V rozsiahlej knižnici rodiny Ostrolúckej, prostredníctvom moderných technológií, medzi nás zavítala samotná Adela Ostrolúcka a Ľudovít Štúr. Pod hviezdami večernej oblohy, v Parku Ľudovíta Štúra deti spoznávali históriu a osobnosti mesta. Pri buste J. C. Hronského, pri svetle bateriek, uistili spisovateľa, rodeného Zvolenčana o svojom peknom vzťahu k čítaniu.
 
Všetci účastníci dostali pamätný list a malé darčeky, ktoré budú milou spomienkou na chvíle nočného čítania prežité spoločne so spolužiakmi. Vydarené podujatie zorganizovala knihovníčka školskej knižnice v spolupráci so školským klubom detí.

No pictures in gallery
Kooperatívne učenie – Creating a story
Kooperatívne učenie – Creating a story

Minulý rok sme ako kolektív III. C spolupracovali s VIII. C. A verte, či neverte, táto spolupráca sa nám zapáčila. Vlani sme spolu čítali anglické rozprávky a tento školský rok, už ako IV. C a IX.C sme sa rozhodli vytvoriť e-knihu. Štvrtáci sa rozdelili do skupín a každá skupinka vytvorila svoj vlastný obrázkový príbeh. Jeden bol o výlete na lodi, druhý o mobile a samozrejme sa nezabudlo ani na Pokemonov. Príbehy nakreslili a potom obrázky popísali. Aby to bolo zaujímavejšie, deviataci dostali do ruky len obrázky a podľa nich mali napísať príbeh, samozrejme v angličtine. Keď sa tieto dve triedy spolu zišli, navzájom si prečítali a porovnali svoje rozprávky. Deviataci vo svojich príbehoch používali aj také slovíčka, ktoré tí menší ešte nevedeli a tak sa tí väčší opäť stali učiteľmi a slovnú zásobu ich doučili. Hrou. Nakoniec z toho vznikli krásne e-knižky, ktoré si môžete nájsť a pozrieť na webovom sídle školy. Boli vytvorené v programe STORY JUMPER.

A čo na to štvrtáci? 
Naučil som sa nové slovíčka, bola s nimi sranda a bolo to zábavnejšie učenie. Chcel by som viacej hodín s nimi!  
Filip H
Bavilo ma to. Spolupracovalo sa mi v skupine dobre a dievčatá s ktorými sme boli milé. 
Paulínka K.
Pozitívne bolo, že sme sa naučili nové slovíčka, páčila sa mi dobrá atmosféra, zaujímavé príbehy a spoznali sme nových kamošov. 
Samko H.
S deviatakmi učiť sa mi veľmi páčilo, bola s nimi zábava. Keď pracujem so staršími žiakmi, nenávidím keď zazvoní. 
Michal B.

Deviataci dostali dotazník a odpovedali na pár otázok. 
Na otázku Čo vám dala spolupráca s 3. a 4. ročníkom?
- Vedieť sa lepšie vyjadrovať v jednoduchšej angličtine a vedieť vysvetľovať slovíčka.
- Zistil som, že sa mi pracuje dobre nielen z rovesníkmi, ale aj s mladšími žiakmi.
- Dala nám možnosť precvičiť si angličtinu v praxi.
- Dobrý pocit a poznanie, že rozmýšľame dosť odlišne.
Ako hodnotíte spoluprácu?
- Dobrá atmosféra
- Videli sme, že deti dokážu kreatívne pracovať aj na angličtine.
- Má to prínos (učebný) pre obidve strany, zmena učebného prostredia.
Čo by ste urobili inak, aký typ spolupráce by ste zvolili?
- Možno spraviť jeden súvislý týždeň, lebo keď to robíme len občas a potom normálne preberáme učivo, tak sa ťažšie orientujeme čo vlastne robíme.
- Možno čítanie z tej istej knihy.
- Nemenila by som nič, myslím, že žiakom vyhovuje takýto typ spolupráce a hlavne skupinová práca.
- Bolo by zaujímavé, keby nám oni pripravili nejaké zaujímavé úlohy. Kľudne aj ťažšie.
- Bolo by fajn byť viac s malými a dlhšie spolu pracovať.
- Možno spolupráca aj na iných predmetoch.

Bolo to pre mňa niečo nové. Určite mi to niečo dalo, hlavne z jazykovej stránky. Hodnotím to pozitívne, táto spolupráca je podľa mňa užitočná, pretože štvrtáci, ale aj my sme sa niečo naučili. Vedel by som robiť nie čo takéto aj v budúcnosti. Nič by som nemenil.

Pri spolupráci som zistila, ako sú na tom mladší žiaci s angličtinou. Deti boli pozorné a myslím si, že ich aktivita zaujala. Pri vytváraní príbehov sme sa zdokonalili nie len v anglickom jazyku, ale aj v logickom myslení. Bolo zaujímavé pozorovať, ako si príbehy vymýšľali a ako sme im porozumeli my. Nevýhodou je málo času. Jedna hodina nám na prezentáciu nestačila. Kooperácia bola užitočná. Rada by som spolupracovala s mladšími žiakmi aj v budúcnosti.

E-books:
Pohár vedy – NEWTON 2018
POHÁR VEDY – NEWTON 2018

pohár vedy Newton 2018
Vedeli ste, že veda môže byť celkom zábavná? Aj to, že navonok zložité fyzikálne javy a zákony možno ľahko pochopiť aj pomocou jednoduchých pokusov? Ak máš dobré nápady, si kreatívny a zručný, ale máš zároveň aj zmysel pre tímovú spoluprácu,  môžeš sa prihlásiť ako člen školského tímu do medzinárodnej súťaže o putovný Pohár vedy.

Garantom a organizátorom súťaže je Asociácia malých debrujárov ČR v spolupráci s Amavet-om SR, združujúca nadšencov pre propagáciu vedy, techniky a ekológie. Základnou filozofiou jej členov je myšlienka, že každý pokus realizovaný aj s jednoduchými pomôckami môže zábavnou formou podnietiť záujem experimentátora o vedu. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 7. ročník medzinárodnej súťaže s podtitulom Newton 2018

Korešpondenčná časť súťaže prebiehala elektronicky od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 v štyroch vekových kategóriách – predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií a 4. kategóriu tvorili stredné školy. Naši žiaci súťažili v 2. kategórii (4 tímy) a v 3. kategórii (1 tím).

Jednotlivé kolá tohtoročnej súťaže boli zamerané na Newtonove objavy a experimenty v oblasti dynamiky a optiky. Úlohy pre žiakov v jednotlivých kategóriách boli rovnako tematicky zamerané, líšili sa však náročnosťou úloh. Prihlásené tímy riešili zadané úlohy v oblastiach: kreativita, teória a výskum, prax a projekt. Súťažiaci  bádali, robili pokusy, objavovali súvislosti a na základe výskumu a praxe formulovali pozorovania  a závery. Vedúci tímov zasielali každý mesiac cez webovú stránku súťaže riešenia  súťažných úloh s príslušnou fotodokumentáciou.

Kreativitu si žiaci v 1. a 2. kole odskúšali pri predstavení tímu  a navrhovaní tímovej vlajky. V 3. kole mali zakomponovať jablko do obľúbeného fyzikálneho pokusu a v poslednom kole navrhovali pokus, ktorý by v prípade postupu do finálového kola predstavili jeho účastníkom. 

V oblasti teórie a výskumu členovia tímov skúmali príčiny a dôsledky Newtonových pohybových zákonov – zákona akcie a reakcie, zákona zotrvačnosti a zákona sily, ale aj Newtonových pozorovaní a záverov v oblasti optiky – rozklad a skladanie svetla.  

Oblasť praxe kládla nároky na zručnosti a schopnosti tímu pri realizácii experimentov, stanovení hypotéz a formulovaní záverov na základe pozorovaní a meraní. Súťažné úlohy jednotlivých kôl boli zamerané na tvorbu a realizáciu pokusov, príp. hračiek/modelov, ktoré demonštrujú jednotlivé zákony. 

Korešpondenčná súťaž skončila a bola vyhodnotená po kategóriách zo zúčastnených tímov ČR a SR. Prehľad o účasti jednotlivých tímov našich žiakov, získaný celkový počet bodov, ako aj celkové umiestnenie v korešpondenčnej súťaži na úrovni ČR a SR uvádzame v tabuľke:

Kategória

(počet súťažných tímov v ČR a SR spolu)

 

Názov tímu

 

Trieda

 

Vedúca tímu

 

Body

(max 400)

 

Umiestnenie

ČR a SR

SR

 1. stupeň ZŠ

(1. – 5. ročník)

(44 tímov )

Bodkáči

I.C

Mgr. Katarína 

Šalátová

337

28. miesto

8. miesto

Apráčikovia

II.C

Mgr. Emília 

Štefániková

367

18. miesto

4. miesto

Intelidžents

IV.A

Mgr. Martina 

Mazúchová

393

6. miesto

1. miesto

Múdre sovy

IV.C

Mgr. Miroslava Kurčíková

347

26. miesto

7. miesto

2. stupeň ZŠ a nižšie ročníky OG

(85 tímov)

Aktívne častice

VI.C

Mgr. Darina 

Klementová

386

13. miesto

3. miestoFinálové kolo o putovný Pohár vedy s medzinárodnou účasťou sa uskutoční v júni 2018 v Nymburku v Športovom centre. Zo SR sú z každej kategórie pozvané tímy, ktoré v korešpondenčnej časti  získali 1. miesto.

Našu školu a zároveň Slovenskú republiku bude reprezentovať v 2. kategórii tím Intelidžents žiakov z IV.A triedy pod vedením Mgr. Martiny Mazúchovej.


Poď s nami poza školu
Poď s nami poza školu  (piatok 22.06.2018)

Vydarená štafetová aktivita žiakov školy tvorivo pripravená organizačným tímom, v ktorom nechýbali p. zástupkyne Devečková, Zagrapanová, p. učiteľ Oravec a kolektív žiakov z IX. C. Cieľom bolo prekonať 70 km poza školu

Počasie? Celú noc pršalo, ráno bolo potrebné pre bezpečnosť bežcov vyčistiť verejnú komunikáciu, vyzametať mláky, rozostaviť kužele a značky, vytýčiť štart/cieľ, ale oplatilo sa...

Cieľ bol prekonaný v okamihu, keď okrem mladších žiakov chceli (s radosťou) behať starší žiaci. Nabehnuté kilometre sme prestali počítať pri čísle 170 km. Pohybová aktivita bola spojená nielen so 70. narodeninami školy, ale aj so 70. výročím Olympijského dňa (ukázalo sa, že deti našej školy majú radi pohyb i športové aktivity). Organizátori ďakujú zástupcom rodičov (bezpečnostné pointy štafetového behu), príslušníkom Mestskej polície vo Zvolene a všetkým, ktorí prispeli k zdravému, radostnému a endorfínmi nabitému podujatiu.

Ciuciuruks z Litvy
Ciuciuruks z Litvy

Medzinárodný detský folklórny festival organizuje Mesto Zvolen s partnermi – školskou, kultúrnou a odbornou komunitou už od roku 2001. Medzi stálych partnerov/hostiteľov festivalu patrí aj naša škola. Tento rok navštívil školu detský folklórny súbor zo západnej časti Litvy, ktorý založila Rita Macijauskiene. V úvode hosťom Karinka Kuzmová predstavila náš detviansky kroj a piesne z Podpoľania.

Pre žiakov našej školy si deti z Ciuciuruksu pripravili ucelené predstavenie, v ktorom prezentovali inštrumentálnu hudbu, piesne a tance tradičnej kultúry z regiónu Samogitia. V rámci kultúrnej rozmanitosti a multikultúrneho dialógu sme obdivovali nielen kroje, zvyky, reč a kreatívnu kultúru Litvy, ale odvážlivci sa učili aj základné krokové variácie typického tanca, ktorý si v závere spoločne zatancovali deti z oboch krajín Európy. 

Úspešný Robotický battle na Alejovej
Úspešný Robotický battle na Alejovej 

Posledná robotická súťaž v tomto školskom roku je za nami - úspešne! Robotický battle na Alejovej v Košiciach sme absolvovali 4. júna 2018 s 12 chalanmi - 6 tímov v 3 kategóriách (Racing Lego, Robotická výzva, Vlastný model). 

V Racingu sme mali nasadené 4 tímy, najlepšie umiestnenie dosiahol tím Kukuruc (Alexander Dorka V. A, Erik Slivka V. B) a to celkové 7. miesto. Je to úžasný úspech, keď pripomenieme, že jazdili v konkurencii vyše 40-tich tímov z celého Slovenska. 

Naše super auto "Black Panther" s dvojstupňovou prevodovkou, klasickou otáčavou prednou nápravou, s diaľkovým ovládaním a kamerkou prezentoval Patrik Bačko v kategórii Vlastný model. S konštrukciou mu pomáhal aj náš „robotik“ Martin Katriňák. Porota ocenila prezentačné zručnosti, ale aj dizajn auta, no tento rok bola naozaj silná konkurencia. 

V kategórii Robotická výzva sa tím RoboGen (Ivan Marianek VII. C, Tomáš Hitka VIII. C) prebojoval do semifinále, potom do finále a tam... tam to vyhrali! Za programátorskú pomoc ďakujeme aj neprítomnej Hanke Sujovej z IX. C. Chalani z robotického krúžku si zaslúžia pochvalu za prácu, ktorú predviedli a za progres, ktorý dosiahli. Gratulujeme tímu Race Cube (Samuel Latta a Patrik Bačko, obaja zo VI. C), Drive team (Michal Holčík, Tomáš Blaženec, Martin Kubíni, všetci z V. B) a tímu Potkan z V.C (Oliver Kazda, Tomáš Renčo, Rastislav Španiel). 

GreenWay: Action
GreenWay: Action

V poslednom májovom týždni sa päť triednych kolektívov zúčastnilo projektu GreenWay: Action v spolupráci s OZ AIESEC Banská Bystrica. 

Environmentálny projekt bol zameraný na teoretickú výučbu o ochrane klímy na slovenských školách. V rámci projektu dve zahraničné stážistky – Lila z Jordánska a Rina z Honkongu, lektorovali v anglickom jazyku žiakom témy o ich krajine, životnom prostredí, recyklácii, separovaní, šetrení s pitnou vodou a neobnoviteľnými zdrojmi energie. Pomocou variabilných aktivít, diskusií a workshopov pomáhali našim žiakom uvedomiť si dôležitosť ochrany životného prostredia. Obsahové zameranie každej hodiny bolo iné s dôrazom na ciele stanovené OSN o ochrane klímy.

Zážitkové kooperatívne učenie sa umožnilo žiakom rozvíjať ich prirodzený potenciál, kultivovať osobnosť žiaka po stránke rozumovej i emocionálnej, rozvíjať jazykové a komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, kritické myslenie, prezentovať vlastný názor, kooperovať, diskutovať o environmentálnych problémoch a ich dôsledkoch, ale aj odbúravať predsudky. Úspešnosť programu bola obojstranne pozitívne vyhodnotená, silným motivujúcim prvkom boli aj dobrovoľné neformálne aktivity detí a lektoriek  v popoludňajšom a víkendovom čase (pripravované deťmi, rodičmi a učiteľmi).

22. apríl - narodeniny Zeme
22. apríl - narodeniny Zeme

Keď má niekto narodeniny, treba to osláviť. A keď má narodeniny naša Zem?
No to je dvojnásobný sviatok (22.04. Deň Zeme). Ten prvý spočíva v príprave na oslavy- dôkladné čistenie, upratovanie, triedenie odpadu z ulíc a sídlisk. Garantom akcie Spolu vyzbierame viac je Mesto Zvolen. Všetci by boli radi, keby sa Zvolen stal zeleným, čistým a kvitnúcim mestom. Ale treba priložiť ruky k dielu...

Do tohtoročnej očisty mesta sa okrem našej školy zapojilo ďalších tristo školákov. My sme sa rozhodli 12. apríla vyčistiť predzáhradku školy, vysadiť nové stromy a kríky do veľkoobjemových kontajnerov a v stredu 18. apríla zasa vyčistiť ulice v blízkosti školy a park pri TU vo Zvolene, ktorý najviac využívame popoludní v ŠKD 

No a potom prídu „ozajstné“ oslavy našej Zeme – Lesnícke dni (20.04.2018) na námestí SNP. Klubákom zasa v tento deň pani vychovávateľky pripravili akciu Kamarát strom v Španej doline.


Pestrofarebný kolotoč sa opäť roztočil...
Krivá čiara, rovná čiara. Čo sa prvák s takou čiarou natrápi a naumára!.
A predsa tie detské rúčky zdolajú raz veľkú vedu: abecedu. 

Pestrofarebný kolotoč sa opäť roztočil... 

Budúcich prváčikov odprevádzalo na aprílový slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ hrejivé slniečko. S radosťou, očakávaním a detskou zvedavosťou zvládali „školské“ úlohy, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky primárneho vzdelávania. Na zápise sa zúčastnili aj hostia - zamestnanci CPPPaP vo Zvolene, špeciálny pedagóg, pani psychologička i pani učiteľka z materskej školy. Príjemnú atmosféru dotvárali aj starší žiaci oblečení vo veselých kostýmoch. Kolotoč poznania, tvorivosti, pokladov a hier sa roztáčal, pripravený ponúkať hravé úlohy, tajomstvá školy...
Každého prváčika iste potešil malý darček, pamätný list a medaila s logom našej školy, ktorá im bude pripomínať významný deň v ich živote.

Naše úprimné ĎAKUJEM patrí najmä vám, milí rodičia, 
za vašu dôveru a povzbudzujúce slová. Váš (prekvapujúco veľký) záujem o vzdelávanie na našej škole je pre nás zaväzujúci i motivujúci zároveň. Prirodzene nás núti na sebe neustále pracovať, vzdelávať sa, vnímať novo vynárajúce sa potreby budúcej generácie. Tešíme sa na spoluprácu s vami a vašimi/našimi deťmi.

riaditeľka, zástupkyne, vedúca vychovávateľka ŠKD a kolektív pedagogických a odborných zamestnancov

Keď matematika baví...

Keď matematika baví...

Dňa 19. marca 2018 sa na našej škole konalo MATEMATICKÉ DOPOLUDNIE pre žiakov 5. – 8. ročníka, ktorí sa neboja matematiky a riešenie príkladov vnímajú ako zábavu.  Bol to v poradí už 17. ročník tohto podujatia, ktorého tradíciu sme založili na našej škole v matematických triedach. Cieľom podujatia je umožniť žiakom „siahnuť“ si aj na trochu iné matematické príklady ako tie, s ktorými sa stretávajú na hodinách matematiky. 

V rámci dopoludnia riešili žiaci najprv úlohy medzinárodnej korešpondenčnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá je súťažou jednotlivcov. Súťažili v kategóriách ŠKOLÁK (5. – 6. ročník) a BENJAMÍN (7. – 8. ročník). Po prestávke nasledovala tímová súťaž zúčastnených žiakov na úrovni ročníkov pod názvom MATBOJ, ktorej sa spolu zúčastnilo 58 žiakov. Táto súťaž, ktorá je zameraná na rozvoj matematického myslenia a tímovej spolupráce, má svoje presné pravidlá – od voľby kapitánov jednotlivých tímov, cez podmienky riešenia 15 úloh v časovom limite 120 minút, až po vyhodnotenie spojené s odmeňovaním najúspešnejších tímov.

Víťazné tímy súťaže MATBOJ v školskom roku 2017/2018:

Ročník

Počet
účastníkov

Členovia víťazného tímu

5. 14 Michal Holčík, Martin Kubíni, Adrián Bradáč, Samuel Šáli
6. 18 Michaela Turayová, Jaroslava Ďurianová, Michal Petrovský
7. 12 Alexandra Butkovská, Nelli Novodomská, Hana Pavlendová
8. 14 Nikolas Ján Hamarik, Tomáš Hitka, Tereza Holčíková
Spolu 58  

Členom víťazných tímov srdečne blahoželáme.
Fyzikálno – chemická bádateľňa
Fyzikálno – chemická bádateľňa

Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy bez toho, aby sme si to uvedomovali. Aj tento rok sa starší žiaci formou rovesníckeho učenia snažili priblížiť žiakom štvrtého ročníka fyziku a chémiu cez zaujímavé experimenty.

Štvrtáci si mohli v našej bádateľni vyskúšať, ako pracujú hydraulické zariadenia, dozvedeli sa zaujímavé informácie o vlastnostiach vody a vzduchu a na zaujímavých modeloch objavovali princíp elektriny. Mohli skúmať kryštály v polarizovanom svetle a merať čas pomocou zaujímavých meradiel zostrojených žiakmi. 
Konferencia Učiaca sa škola 2018
Konferencia Učiaca sa škola 2018 - Kritické myslenie

V utorok 3.apríla 2018, v čase vedľajších prázdnin, organizovala naša škola tradičnú regionálnu vzdelávaciu konferenciu pod názvom UČIACA SA ŠKOLA (6. ročník) s témou Kritické myslenie.

Regionálnu konferenciu otvorila riaditeľka školy, Mgr. Ľuboslava Bieliková. V hlavnej časti ďalej zazneli príspevky z oblasti kritického myslenia lektorov Ondreja Gažoviča, Martina Burgra a Arnolda Kissa. 
Následne paralelne prebiehali tvorivé workshopy na témy - Ako rozvíjať kritické myslenie na školách (Ondrej Gažovič), Ako argumentovať so žiakmi (Martin Burgr), Dnešná generácia a kritické myslenie – princípy, problémy, riešenia (Arnold Kiss), Prečo je kritické myslenie u žiakov dôležité (Dušana Bieleszová).
Konferencie sa zúčastnilo 86 pedagogických a odborných zamestnancov zo všetkých typov škôl v regióne, nechýbali ani zástupcovia spolupracujúcej komunity a rodičov žiakov.

Spätná väzba z konferencie je bohatá počtom (písomné vyjadrenia od 47 účastníkov), postrehmi i návrhmi. Organizátori úprimne ďakujú.

Ponúkame niektoré vyjadrenia z nich:
O. Gažovič, lektor
Rád by som Vám ešte raz pogratuloval k výbornej konferencii, ktorú ste k téme kritického myslenia zorganizovali vo Zvolene. Mal som možnosť pochodiť mnohé podujatia doma aj v zahraničí, s veľkou radosťou Vám tlmočím, že Váš tím by sa nestratil ani na prestížnych fórach v Bratislave či v Berlíne. Zostavili ste inšpiratívny panel hostí, prihlásilo sa Vám množstvo účastníkov a organizácia klapala ako hodinky. Osobne som sa mohol plne sústrediť na prácu, všetko potrebné ste zabezpečili na maximálnej úrovni a najmä v priateľskej atmosfére.

M. Burgr, lektor 
Konferenciu hodnotím veľmi pozitívne. Jednotlivé prednášky boli aj pre mňa ako lektora danej témy zaujímavé a dozvedel som sa z nich niečo nové. Po organizačnej stránke bola konferencia výborne zvládnutá a bolo o nás skvelo postarané. Účastníci a účastníčky konferencie boli podľa mňa motivovaní so záujmom vzdelávať sa a dozvedať sa nové veci. Obdivoval som ich ochotu prinášať vlastné postrehy počas workshopu. Vyjadrujem obdiv ich ochote prísť na konferenciu aj v čase ich zaslúženej dovolenky.
Budem sa tešiť na spoluprácu s Vami niekedy opäť. Zatiaľ budem nadšene ďalej šíriť túto pozitívnu skúsenosť :).

D. Bieleszová, lektorka a mediátorka
Ešte raz ďakujem za milé pozvanie na Vašu konferenciu. Návšteva škôl je pre mňa vždy takým dobrodružstvom a ak ide o školu s kvalitnou klímou a zdravými vzťahmi, čo zjavne Vaša škola spĺňa, je to pre mňa aj silný nástroj motivácie k mojej práci. Zmeny sú možné, len si pýtajú tých správnych ľudí na správnych miestach a odvahu čeliť prekážkam. Vy aj Vaše zástupkyne tú pravú naliehavosť v sebe máte. Som presvedčená, že vzájomná inšpirácia škôl aj formou, ktorú ste ponúkli nielen Vašim pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj kolegom z regiónu, je veľmi potrebná.

A. Zvaríková, ŠŠI Banská Bystrica
Konferencia bola výborná. Kritické myslenie je oblasť, ktorá je medzi učiteľmi pomerne neznáma, resp. obávajú sa ísť do foriem a metód práce, ktoré sú založené viac na práci žiaka ako na práci učiteľa. Lektori (vrátane vás p. riaditeľka) výborne vysvetlili význam a miesto kritického myslenia nielen v školskom vzdelávaní, ale aj v bežnom živote či profesionálnej praxi. Ich príspevky boli inšpirujúcim podnetom pre vnímavých pedagógov na zmenu v doterajšej vyučovacej činnosti, na realizáciu vyučovania orientovaného na potreby žiaka, na rozvoj jeho osobnosti prostredníctvom rozvíjania celej škály jeho kompetencií.
Oceňujem možnosť osobnejšieho kontaktu s jednotlivými lektormi počas workshopov, tiež ukážku konkrétnych nástrojov, ktoré je možné uplatniť pri rozvíjaní kritického myslenia na vyučovacích hodinách. Pre mňa osobne bola prínosná celá konferencia ako celok. 

V. Malčeková CPPPaP Zvolen
Konferencia bola pre mňa veľmi prínosná. Neviem čo by som skôr ocenila. Každý jeden z prednášajúcich bol podľa môjho názoru veľkým prínosom. Oceňujem najmä zdieľanosť lektorov s aktivitami i materiálmi, ktoré sa im osvedčili v praxi ako aj ich ústretovosť v súvislosti s poskytnutým kontaktom na seba.

P. Sliacky, zástupca rodičov
Konferenciu hodnotím pozitívne, kvalita lektorov bola vysoká. Obzvlášť pozitívne ma prekvapil pán Kiss. Pre mňa to všetko bolo prínosom.


D. Kokavcová, UMB Banská Bystrica
Píšem bezprostredne svoje dojmy a postrehy: konferencia tematicky veľmi aktuálna, oceňujem. Šťastná voľba prezentujúcich, najmä pán Gažovič je určite človekom, ktorý sa danej problematike venuje v širších súvislostiach. Váš úvodný vstup bol veľmi profesionálny a poskytol ostatným rečníkom kvalitný štartovací „blok“. Osobne veľmi ľutujem, že semináre bežali súbežne, šla by som na všetky tri!

J. Paprčková, Detvianska Huta
Konferencia nám pomohla pochopiť dôležitosť kritického myslenia v súčasnej dobe, pohľad na túto problematiku z viacerých pohľadov lektorov. Ich výklady boli veľmi podnetné a zaujímavé. Doteraz možno viacerí tejto problematike neprikladali dôležitosť. Dobré bolo aj prepojenie na školskú prax a v rámci workshopov už konkrétne riešenie problémov a využitie kritického myslenia pre zlepšenie fungovania  edukačného procesu i celého rozvoja osobnosti žiaka.

A. Morovičová, Zvolen
Vďaka Vami organizovanej konferencii som mala možnosť zamyslieť sa nad kritickým myslením, hlbšie a detailnejšie; uvedomiť si jeho dôležitosť vo výchove a vzdelávaní; osvojiť si niektoré techniky a nástroje, ktorými môžem pôsobiť a rozvíjať kritické myslenie vo výchove a vzdelávaní nielen na deti v ZŠ, ale aj na svoje vlastné deti. 
Organizácia celej konferencie bola perfektná, nemám čo vytknúť. Myslím si teda, že konferencia bola mimoriadne zaujímavá a podnetná, až natoľko, že by som uvítala, keby každý z tých lektorov prišiel jednotlivo a dostal príležitosť na prezentáciu aj workshop individuálne, a my by sme tiež mali možnosť zúčastniť sa každého workshopu. V každom prípade ďakujem za príležitosť zúčastniť sa tejto konferencie

L. Vojčíková, Podbrezová
V prvom rade by som Vám rada, poďakovala, že som sa mohla zúčastniť konferencie Učiaca sa škola. Program bol veľmi zaujímavý a myslím si, že Kritické myslenie je veľmi dobrá téma. Čo by som ja ako učiteľ, ktorý nie stále sleduje Vašu stránku školy, uvítala, aby som sa o vašich aktivitách dozvedela aj iným spôsobom. Uvítam, ak to bude možné, informácie letákmi s programom doručeným na školy. 
Veľmi som bola milo prekvapená úvodnými prezentáciami a rada by som sa k nim dostala, ak je to možné.
Každý prezentujúci si zastal svoje príspevky, takým spôsobom, že ma nenásilnou formou dostal do svojej problematiky.

M. Rašnerová, Odbor školstva MsÚ Zvolen
Oceňujem účasť lektorov v mladom veku, ktorí dnes sa na daný problém pozerajú z inej stránky a progresívnejšie ako my generácia stredného veku a ich zodpovedný prístup, 
- kritické myslenie u mladej generácie - veľmi aktuálna téma z pohľadu mladých a v konfrontácii s PZ, ktorí sú zodpovední za výchovu a vzdelávanie mladých,
- praktické námety, ukážky a námety z praxe, návod na zavedenie "nového vnímania " a "nového učenia" do pedagogickej praxe, 
- ukážkový spôsob sebavzdelávania pre každého PZ (aj nás),
- výborné organizačné zabezpečenie pre PZ v rámci regiónu Zvolen.

A. Hanáková, Zvolen
Oceňujem praktické ukážky (práca s textom) a vzdelávacie stratégie kritického myslenia na tvorivej dielni lektorky Dušany Bieleszovej. Moje očakávania zo vzdelávacej konferencie boli splnené.

L. Bošeľová Hrablayová
Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto podujatia. Oslovila ma téma, pretože som sa s ňou začala zaoberať v rámci mojej 2. atestačnej práce pred odchodom na MD. Oceňujem profesionálnu úroveň lektorov, aktuálnosť nimi prezentovaných informácií. Zvlášť ma zaujal príspevok p. Arnolda Kissa. Zúčastnila som sa aj na jeho workshope a ďakujem za množstvo užitočných linkov.

Ľ. Kamenská, Hriňová 
Téma tohoročnej konferencie bola veľmi aktuálna. Prednášajúci priniesli mnoho tém a nových informácií, ktoré nás prinútili zamyslieť sa nad novými formami a metódami vo vyučovaní, ktoré by zefektívnili a zmodernizovali vyučovací proces. Na workshopoch sme mali možnosť vyskúšať si praktické činnosti pod vedením skúsených lektorov. 
Prínosy:
- výborne zvolený termín konferencie,
- aktuálna téma,
- mnoho podnetných a nových informácií,
- veľmi vhodné priestory,
- príjemní prednášajúci.

E. Sedliaková, Zvolen 
Konferencia bola pre mňa prínosom v tom, že som mala možnosť osobne sa stretnúť s odborníkmi v tejto oblasti. Veľa informácií učiteľ získa aj z iných zdrojov, ale mať možnosť konkrétne sa opýtať na danú problematiku odborníkov usmerní aj pohľad na daný ,,problém" vecne. Ďakujem za kvalitné a odborné stretnutie, ktoré bolo pre moju prax prínosom.

V. Skaláková, OŠ MsÚ Zvolen
Čo sa týka spätnej väzby z konferencie, mňa zaujala téma celá. Je vynikajúce, že sa ňou zaoberáte v takom rozsahu. Dnešné deti sú deti médií. Vedia si veľkou rýchlosťou vyhľadať informácie z internetu, ale musia sa naučiť oddeliť hodnotné informácie od bezcenných, fakty od názorov, čo dobre vysvetlil vo svojej prednáške Ondrej Gažovič. Lebo častokrát si deti myslia, že všetko, čo je napísané je pravda, hlavne z tých nižších ročníkov. Mňa hlavne zaujal názor, že je potrebné zmeniť doterajší spôsob vyučovania hlavne memorovania, pretože mozgy dnešných detí sú celkom ináč utvárané (z knihy Ohrozená mysel od Jane Heylovej). Objavuje sa nový typ inteligencie - vizuálne priestorová inteligencia - ľudia, ktorí uvažujú v obrazoch. (z knihy Genialita vzhuru nohama: Studenti s vizuálne-prostorovou inteligencí od Lindy Kreger Silvermanovej). Vďaka vizuálne - priestorových schopnostiam vznikli počítač a internet. Veľa hodnotných myšlienok tu odznelo a som rada, že som sa konferencie zúčastnila.

B. Grassl, riaditeľka CPPPaP Zvolen
Pre mňa inšpiratívny bol Martin Burgr – v seminári poskytnutý prehľadný návod, ako rýchlo si môžu učitelia pomôcť pri práci s rodičmi a ako efektívne smerovať deti, aby začali kriticky myslieť, stačia otvorené otázky.
Nesmierne si vážim vašu prácu a konferencia bola de luxe.

Ďakujeme prezentujúcim za možnosť zverejnenia ich príspevkov: 
Arnodl Kiss (súbor PPTX)
Martin Burgr (súbor PDF)

Prvýkrát a prvé miesto
Prvýkrát a prvé miesto

So začínajúcimi „robotikmi“ z robotického krúžku sme sa zúčastnili zvolenskej súťaže Robohranie. Organizuje ju Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene, ide sa o súťažnú prehliadku robotov na tému Stroje a zariadenia

Žiaci po dlhých diskusiách sa rozhodli vytvoriť funkčný automat na cukríky. Do tvorby sa zapojili viacerí a mali čo robiť, kým vyriešili množstvo konštrukčných ale aj programátorských problémov. Automat mal mechanizmus na vhadzovanie mincí, senzory na identifikáciu mince, na voľbu dvoch príchutí cukríkov, dva motory na vysunutie samotných cukríkov a samozrejme aj zásobník na cukríky ale aj na mince. Ako displej poslúžil displej samotnej kocky Lego EV3. Nakoniec svoj automat obalili do „špeciálnej“ krabice a 6. februára ho Adrián Sliacky (IIII. C), Michal Holčík (V. B), Rastislav Španiel (V. C) odprezentovali na súťaži. Porote, ale aj ostatným zúčastneným, sa funkčný model veľmi páčil. Svedčí o tom aj úžasné prvé miesto. 

MYSMEEU
MYSMEEU 

Čo skrýva názov MYSMEEU

Jednoducho, ide o formu Národného konventu o EÚ; diskusná a inšpiratívna akcia je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Termín konvent je odvodený od „convene“ – združovať sa, stretávať sa

Boli sme najmladšími účastníkmi (IX.C a VII.C), ktorí sa podujatia, v aule Technickej univerzity vo Zvolene, zúčastnili. Akcia sa konala pod záštitou Ivana Korčoka (tajomníka MZV) a Rudolfa Kropila (rektora TU vo Zvolene a nášho pozývateľa). V dvoch panelových diskusiách sme spolu s ďalšími účastníkmi rozmýšľali o témach, či sa nás európska politika týka a čo robiť ďalej s ekológiou a obnoviteľnými zdrojmi v EÚ.

Okrem diskutujúcich nás zaujala aj výstava bábok Memo Gym zobrazujúca dôležité osobnosti z európskej histórie. Skvelý bol aj moderátor podujatia Martin Strižinec. 

Tak akú Únie dnes máme a akú chceme mať? Prečo o tom chceme a musíme hovoriť? Aké výhody , ako aj záväzky toto členstvo prináša? Čo spája členské štáty a čo ich rozdeľuje? Na tieto otázky sme počúvali osobné názory, často z iných uhlov pohľadu. Ale jedno je isté, vieme čo pre nás Európska únia znamená, diskutujeme o jej pridaných hodnotách i o tom, čo by sme chceli zmeniť. Svoj život žijeme v Európskej únii a všetko to, čo sa deje v Únii priamo alebo nepriamo ovplyvňuje naše životy, životy našich rodičov a kamarátov.

V spätnej väzbe naši žiaci - najmladší účastníci konventu - napísali: 
MP: Oceňujem, že nás pani riaditeľka zapája do takýchto aktivít. Som rád, že sa naša škola snaží, aby sme vedeli čo sa deje na Slovensku, v EÚ i vo svete. V diskusii som počul vyjadrenia a postoje mladých ľudí na situácie okolo nás. 

MM: Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tejto diskusie ako poslucháč. Je to zaujímavá myšlienka – prekonzultovať veci ohľadne EÚ s mladými študentmi. Je dôležité pýtať sa na názory mladých ľudí, veď tí sú tvorcovia budúcnosti nášho štátu. 

LK: Čo ma prekvapilo? To, že to bola skutočná diskusia. Nieže otázky kladie jedna (obvykle dospelá) osoba, a nie je možné zapojiť sa. Priamo v aule sme mohli cez slido.com posielať otázky a vyjadrovať svoje názory/hlasovať. Prínosom bolo, že v diskusii vystupovali vysokoškoláci a odpovedali na otázky z ich uhla pohľadu, z ich skúseností. 

HS: Diskusia bola pre mňa prínosná. Na začiatku som tomu síce horšie rozumela, ale bol to dobrý úvod k diskusii so študentmi. Konvent ako celok mi pomohol vytvoriť si názor na tajomníka MZV a na situáciu v EÚ. Príjemne ma prekvapilo, že sme otázky mohli klásť aj my. 

DM: Zaujalo ma, že EÚ dotuje firmy zaoberajúce sa likvidáciou odpadu.  

AM: Zarazilo ma, že Slovensko je v rámci EÚ na poslednom mieste v likvidácii odpadu. HP: Ale na druhej strane, Slovensko patrí medzi krajiny EÚ, ktoré majú najmenej odpadu na osobu (okolo 330 kg ročne).

Výrazný úspech v súťaži iBobor 2017/2018
symbol súťaže iBobor
Výrazný úspech v súťaži iBobor 2017/2018

Na našej Trojke sa stalo už tradíciou zapojiť sa do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie moderných technológií, posmeliť všetkých v ich intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní aj pri učení sa. Súťaž má viac ako 10-ročnú tradíciu. Tento školský rok pribudla aj kategória Drobci pre žiakov 2. a 3. ročníka. Celkovo sa na Slovensku zúčastnilo v tomto ročníku 74 216 súťažiacich z 992 škôl. 

Tento rok bol v niečom výnimočný! Neviete prečo? 
Tak predstavte si, že do súťaže sa dňa 07.11.2017 zapojili aj naši druháci z II.C v tej istej kategórii Drobci, ako žiaci tretieho ročníka. V tejto kategórii sa najviac darilo B. Kazdovej z II.C, L. Novákovej z III.A, J. Gavliakovej z III.B, K. Poliačikovej a P. Lešovi z III.C. V kategórii Bobríci ich dňa 08.11. 2017 nasledovali žiaci zo štvrtého ročníka. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci: M. Šebeňová zo IV.C, M. Vidová z IV.A a CH. De Marco zo IV.A.

Minulý rok sme výrazne prekročili priemernú úspešnosť a tento rok sme naozaj nezaostávali. Zapojili sme sa do všetkých 4 kategórií pre základné školy s celkovo 128 žiakmi. Úspešný riešiteľ s diplomom potrebuje dosiahnuť aspoň polovicu bodov. V kategórii Drobci sme vyrovnali slovenskú úspešnosť, ale v kategóriách Benjamín a Bobrík sme priemernú úspešnosť prekonali o vyše 20 %. V kategórii Kadeti sme dosiahli 94 % úspešnosť. Oproti slovenskému priemeru 28 % je to úžasný výsledok. Celkovú celoslovenskú úspešnosť sme prekonali o 23 %. 

Najúspešnejšími žiakmi našej školy bol Rastislav Španiel z V. C a Nikolas Ján Hamarik z VIII. C, ktorým sa podarilo dosiahnuť plný počet bodov.

Všetkým zapojeným žiakom nesmierne blahoželáme a sme na nich naozaj hrdí. Viac o vyhodnotení súťaže na http://ibobor.sk/vyhodnotenie2017.php. Všetky zadania si môžete vyskúšať aj vy na http://ibobor.sk/sutaz_demo.

Štvrtácky štvorboj
Štvrtácky štvorboj

V priebehu novembra prebehlo na našej Trojke množstvo variabilných podujatí, ktoré podporovali aktivity a zmysel Európskeho týždňa boja proti drogám

Jednou z mnohých  aktivít bol Štvrtácky štvorboj. Po naplánovaní a samotnej príprave sme sa všetky triedy štvrtého ročníka stretli v telocvični a po športovom pokriku začalo štafetové zápolenie. Cieľom súťaží nebolo vyhrať, ale spoločne stráviť príjemné chvíle, pri ktorých robíme niečo pre svoje zdravie, upevníme spoluprácu, kamarátstvo a zašportujeme si. 

Po pozitívnych ohlasoch sa možno športové stretnutie stane tradíciou, opäť sa stretneme, porazíme lenivosť a obezitu. Veď stále platí: Športom ku zdraviu!

Jesenné účelové cvičenie
Jesenné účelové cvičenie

24. októbra žiaci nižšieho stredného vzdelávania (5. – 9. ročník) absolvovali teoretickú a praktickú časť účelového cvičenia OZO. Prioritnými oblasťami teoretickej časti pri implementácii prierezovej témy ochrana života a zdravia boli topografia, dopravná výchova, civilná a požiarna ochrana a zdravotná príprava. Poverení učitelia prostredníctvom PPT prezentovali žiakom kľúčové pojmy, žiaci v diskusii vyjadrovali svoje skúsenosti, názory a postoje.

Pridanou hodnotou pre žiakov bola aj účasť odborníkov – Hasičský záchranný zbor so zásahovým vozidlom a koordinátora CO z MsÚ vo Zvolene. 

Počas praktickej časti sa žiaci po verejných komunikáciách organizovane presúvali na miesto určenia. Nácvik núdzového opustenia budovy bol realizovaný v obchodnom centre. Viacerých žiakov prekvapilo zistenie, že pod budovou obchodného centra sa nachádza jeden z úkrytov pre obyvateľstvo. Na účelovom cvičení samozrejme nechýbali ani športové aktivity podporujúce zdravie účastníkov.

Dupni na pedál, piatak! Aj ty deviatak!
Dupni na pedál, piatak! Aj ty deviatak!

Žiaci piateho ročníka si v rámci Európskeho týždňa mobility spestrili začiatok školského roka návštevou dopravného ihriska v Detve. Po úvodných interaktívnych cvičeniach a názorných ukážkach dodržiavania cestnej premávky si dopravné pravidlá vyskúšali aj v praxi. Pod vedením inštruktora predviedli svoje zručnosti na kolobežkách a bicykloch, ktoré mali k dispozícii v priestoroch SAD. Na vyhradených trasách sa učili rešpektovať pravidlá cestnej premávky ako vodiči, ale vyskúšali si aj rolu chodcov. Preukaz bicyklistu bol záverečnou bodkou za príjemným športovo-vzdelávacím septembrovým predpoludním.

Deviataci to v októbri s dupnutím na pedál zobrali tiež vážne. V priestoroch Autoškoly Gonda riešili rôzne dopravné situácie, s lektormi diskutovali o najčastejších príčinách dopravných nehôd. Najväčším zážitkom však pre nich určite bola jazda na motorovom vozidle.

Zdravý životný štýl a cvičenia v prírode
Zdravý životný štýl a cvičenia v prírode

V prvých dňoch školského roka v súlade s ŠkVP a ročným plánom školy žiaci 4. – 9. ročníka absolvovali po jednotlivých ročníkoch cvičenia v prírode, ktoré boli zamerané na absolvovanie bezpečného presunu na ihrisko po verejných komunikáciách, určovanie azimutu pomocou buzoly, prekonávanie prírodných prekážok, gymnastické cvičenia s využitím prírodných materiálov a preťahovanie lanom. V úvodnej prípravnej časti, boli žiaci oboznámení s cieľmi cvičenia a počas presunu na stanovištia plnili ciele, pomocou jednotlivých činností - rozvíjanie pozorovacích schopností, pomocou pozorovania a pomenovania druhov dopravných prostriedkov/križovatky, dopravných značiek/ rastlín, drevín a zmeny počasia. 

Žiaci si rozvíjali a upevňovali pohybové schopnosti cez sezónnu pešiu turistiku, PZ kládli dôraz na zvládnutie bezpečnej techniky chôdze v dvojiciach a upevňovali zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec, ale aj cyklista. Spolu spoznávali významné objekty/budovy/orientačné tabule v meste Zvolen (kreatívne činnosti, práca s kreslenou mapou

Po príchode na stanovište pozorovali mestský ekosystém (živú a neživú prírodu), odhadovali čas a určovali svetové strany, odhadovali čas, priestor i bazálnu orientáciu v prírode. Hravými aktivitami si upevňovali pohybové schopnosti a obratnosť, prekonávali prekážky - hádzanie a vrhanie predmetov do diaľky a na cieľ, zábavné kolektívne hry s orientáciou na obratnosť, rýchlosť, dôvtipnosť. Žiaci po skupinkách určovali rôzne druhy prírodnín, pozorovali smer a dĺžku tieňa človeka, ale aj stromov.

Príjemné letné počasie umožnilo splniť všetky naplánované aktivity a ciele cvičení v prírode.

Sajfa vs. prvák Kubko
Sajfa vs. prvák Kubko

Fun rádio celý týždeň sprevádza deti do škôl po Slovensku. Sajfa sa vybral za školákmi z našej školy, kde všetkých svojou bezprostrednosťou a úprimnou dušou očaril malý prvák Kubko.

Back to school. Návrat do školy dospelákov môže byť rôzny. Niektorí sa radi do svojej školy vracajú ako bývalí absolventi, len tak porozprávať sa s učiteľmi. Niektorí opakovane dýchajú školskú atmosféru so svojimi deťmi alebo chodia na pravidelné stretnutia s rodičmi. Niektorí zasa chodia pravidelne spomínať na školské časy spolu so svojimi vnúčatami... 
Návrat so školy môže byť naozaj rôzny – čarovný, smutný, radostný, pokojný...

Ten naozaj veselý pripravili moderátori živého vysielania Fun rádia. Vždy v inom meste, vždy iný moderátor. Do Zvolena, na našu školu, prišiel Sajfa. Selfie, fotenie, podpisovanie, vtipné otázky, bezprostredné odpovede, rozdávanie darčekov nemali ráno (7.9.2017) konca kraja. Energia z príjemného stretnutia so Sajfom bola viditeľná na každom kroku. Sajfa, Katka pozdravujeme Laughing Za pomoc a bezpečnosť na ulici pred školou ďakujeme Mestskej polícií a OO PZ vo Zvolene.


Prvé zvonenie
obrázok zvonca
„Každý z nás môže aspoň o kúsok posunúť tento svet
k normálnosti, k veľkorysosti, k láskavosti a čestnosti.“
Eva Borušovičová, režisérkaPrvé zvonenie v školskom roku 2017/2018

4. september 2017
Zdá sa, že deň ako každý iný. Alebo je naozaj iný? Pre najmladších žiakov - prvákov - je to deň symbolický. Je odrazom prirodzeného kolobehu života. V sprievode svojich rodičov a kamarátov sa ocitli vo veľkej škole v kruhu nových spolužiakov. Zdá sa, že zatiaľ sa na všetko čo ich čaká, veľmi tešia. 

V poradí už 70. školský rok našej školy symbolicky otvorili samotní žiaci (zástupcovia najmladších a najstarších žiakov) a pani riaditeľka. Prvé tradičné zvonenie – to je zvuk starého školského zvonca, ktorý pamätá na časy, keď na škole nebolo automatické elektrické zvonenie a žiakov nevítal hudobný pozdrav so slovami Vitajte v škole!

V jubilejnom roku vedenie školy a pedagogickí zamestnanci proklamujú, že škola je pripravená slobodne otvárať svoj priestor pre zmenu zvnútra – pre dobrovoľné vkladanie vlastných hodnôt do práce, pre hľadanie ciest, pre radosť a nadšenie i pre zamyslenie sa nad prácou a jej kvalitou, pre pohodovú atmosféru... a tak prirodzene vytvárať učiacu sa školu, kde učenie sa znamená skutočné poznávanie sveta.

Zaželajme teda všetkým žiakom, učiteľom, rodičom a zamestnancom školy veľa chuti, radosti, pozitívnej energie i motivácie do učenia, do práce!

-