Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591071

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch ukladá pedagógom povinnosť udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania. Na škole máme spracovaný aktuálny Plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2010 a vzdelávacie aktivity sú v plnom prúde hlavne počas vedľajších prázdnin žiakov.
V januári (vianočné prázdniny) sme absolvovali tréning v dvoch skupinách zameraný na zvládnutie a predchádzanie agresivity so školskou psychologičkou, seminár Informačné technológie pri riadení školy (Data Set Bratislava) a Klub moderného učiteľa zameraný na digitálnu gramotnosť (Microsoft).

Cez jarné prázdniny sme absolvovali vzdelávanie s názvom Život s digitálnymi technológiami, či vzdelávanie zamerané na Alternatívnu starostlivosť o deti so ŠVVP, pokračoval aj výcvik osobnostného rozvoja a sebapoznávania pedagogických zamestnancov. Plánujeme rôzne druhy a typy akreditovaných vzdelávacích aktivít jednotlivcov, ale aj skupín pedagogických zamestnancov hlavne cez projekt Inovatívne vzdelávanie vo zvolenských školách.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo aj v máji a júni 2010. Päťdňová Letná škola moderného učiteľa v Brusne, stretnutia Klubu moderného učiteľa S Ľ. Bezekovou či návšteva ZŠ R. Dilonga v Trstenej. Všetky kolektívne vzdelávacie aktivity dopĺňalo viac ako 30 krátkodobých individuálnych vzdelávacích podujatí.