Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5485750
NOVÁ WEBSTRÁNKA ŠKOLY
Webové sídlo našej školy bolo presunuté na novú modernú webstránku www.3zs-zvolen.sk.
 
Cena stravy v školskom roku 2021/2022
  
Mesačná zálohová platba:

I. stupeň:  24,20 ,- € , réžia 3 ,- € , spolu : 27,20,- €
II. stupeň:  26,00 ,- € , réžia 3 ,- € , spolu : 29,00 ,- €

IBAN školskej jedálne: SK20 0200 0000 3500 0153 2412

Mária Špániková, vedúca ZŠ
 
Usmernenie k daňovému bonusu + dotácii na stravu
UPSVaR oficiálne na svojej stránke zverejnil informáciu o dotáciách na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník MŠ alebo navštevujúce ZŠ. 

USPVaR upozorňuje rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktorí majú nárok na uplatnenie zvýšeného daňového bonusu (39,47 eura mesačne), aby uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, úplne im ZANIKNE NÁROK NA AKÝKOĽVEK DAŇOVÝ BONUS (teda aj na základný daňový bonus 23,22 eura). https://www.upsvr.gov.sk/.../informacia-k-detom-ktore-su...

Usmernenie Finančného riaditeľstva SR k zákonu č. 257/2021 Z. z. (súbor PDF)
 
Letné vydanie školského časopisu Klebetník
Prečítajte si náš školský časopis Klebetník z júna 2021 (.pdf), alebo si online prelistujte v zimnom čísle 2020 (.pdf). 

 
Oznam o výške príspevku v ŠKD
VÁŽENÍ RODIČIA,

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva na činnosť školského klubu zákonný zástupca dieťaťa 

mesačne sumou vo výške 9,00 EUR (slovom deväť).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom súhrnne v dvoch splátkach:
-   jednorázovo 45 €  za mesiace IX. 2021 - I. 2022,
-   jednorázovo 45 €  za mesiace II. - VI. 2022.


Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: 
Prvú splátku príspevku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203, IV. Časť, Článok 11, (2),  je potrebné uhradiť do 20. augusta 2021. Doklad o úhrade 1. splátky príspevku (45 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/vychovávateľke so Žiadosťou do školského klubu detí pre školský rok 2021/2022. 

Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič).