Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5238082
Školský rok 2020/2021

Adresa:
Základná škola
P. Jilemnického 1035/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5330931


Webstránka:
www.3zs-zvolen.sk

Riaditeľka školy:  Mgr. Ľuboslava BIELIKOVÁ
tel.: 0915 830 388
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  
   
Zástupkyňa RŠ (I. st.): Mgr. Alena ZAGRAPANOVÁ
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
   
Zástupkyňa RŠ (II. st.):   PaedDr. Eva DEVEČKOVÁ
e-mai:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
   
Vedúca ŠKD: Mgr. Alena HANÁKOVÁ
e-mail: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Viac informácií o ŠKD 
   
Výchovný poradca: Mgr. Darina KLEMENTOVÁ 
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Viac informácií k výchovnému poradenstvu 
Predseda Rady školy: Mgr. Balciarová Ľubica 
   
Predseda Rady rodičov: Ing. Oskar Hruška
   
Školský psychológ: Mgr. Ingrid Molnárová
   
Školský špec. pedagóg: Mgr. Eva MARCINEKOVÁ
Viac informácií k špeciálnej pedagogike  
   
Webmaster: Mgr. Maroš HUDÍK
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Miesto na podanie žiadostí: prijímanie, evidovanie a vybavovanie žiadostí podľa Zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam: - sekretariát ZŠ - I.poschodie č.dverí 88. Zodpovedný pracovník p.M.Ivanová
Osobné poskytovanie informácií: sa realizuje výhradne v úradných hodinách.
Písomné poskytovanie informácii: vyplnenie žiadosti podľa predtlače.
Elektronické poskytovanie informácii: na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.


ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ
RIADITEĽKA ŠKOLY (I. poschodie, č.d. 29):
7:30 - 8:00

ZÁSTUPCA RIADITEĽKY ŠKOLY (II. poschodie, č.d. 62):
7:30 - 8:00

SEKRETARIÁT ŠKOLY (I. poschodie, č.d. 88):
Pondelok 7:00 - 8:00    14:00 - 15:00 
Utorok 7:00 - 8:00
Streda 7:00 - 8:00    14:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 8:00
Piatok 7:00 - 8:00


PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI (I. poschodie, č.d. 30):
podľa časového harmonogramu konzultačných dní (prvá streda v mesiaci):
- 07.10.2020, 04.11.2020, 02.12.2020, 5.02.2021, 03.03.2021, 07.04.2021, 09.06.2021  
v čase od 14:00 do 15:30

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG (III. poschodie, č.d. 59): 
každý utorok 14:15 - 16:15

VÝCHOVNÝ PORADCA (I. poschodie, č.d. 49): 
každý utorok 10:30 - 14:00
Viac informácií 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG (III. poschodie, č.d. 59):
každý utorok 13:00 - 15:00
Viac informácií 

 V septembri 2019, v januári a v máji 2020 sú naplánované triedne stretnutia s rodičmi. K organizácii výcvikov/kurzov tried (LVVK, PV, ZKV) sú tiež plánované stretnutia s rodičmi zúčastnených žiakov.
V prípade vstupu do budovy je potrebné stlačiť príslušné tlačidlo (ľavá strana vchodu).
Po 14.15 hod. používajte BOČNÝ VCHOD ŠKOLY.


RADA ŠKOLY

  Rada školy pri ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene bola ustanovená v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách a po ustanovujúcom zasadnutí novozvolenej Rady školy dňa 03. júna 2020. Funkčné obdobie začalo týmto dňom a trvá štyri roky. Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov i rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelania. Zároveň plní funkciu verejnej kontroly.

P.č. 
Priezvisko a meno, titul Funkcia
Zvolený/delegovaný
1 Hruška Oskar, Ing.    zástupca rodičov
2 Machayová Hedviga, Bc.   zástupca zriaďovateľa
3 Beracková Michaela   zástupca ostatných zamestnancov
4 Barna Milan, Ing. PhD.   zástupca zriaďovateľa
5 Balážová Eva, PaedDr.  podpredsedníčka zástupca pedagogických zamestnancov
6 Balciarová Ľubica, Mgr.  predsedníčka zástupca pedagogických zamestnancov
7 Stratil Dušan  tajomník zástupca rodičov
8 Sliacky Peter   zástupca rodičov
9 Štubnerová Dana   zástupca rodičov
10 Kusein Miroslav, Ing.    zástupca zriaďovateľa
11 Snopko Matej   zástupca zriaďovateľaRADA RODIČOV 2019/2020

 Trieda Predseda 
 I. A Peter Hybský
 I. B  Bc. Miroslava Babicová
 I. C JUDr. Jozef Ďurica
 II. A Anna Dukátová
 II. B Peter Puliš
 II. C Dana Štubnerová
 III. A Gabriela Beňušková
 III. B Kristína Čierna
 III. C JUDr. Jozef Ďurica
 IV. A Ing. Dušan Stratil
 IV. B Ing. Michal Galajda
 IV. C Ing. Tatiana Tadialová
 V. A Jana Balážová
 V. B Miroslava Coulon
 V. C Ing. Peter Sliacky
 VI. A Mgr. Jana Šimšáleková
 VI. B Ing. Oskar Hruška
 VII. A Andrea Tomášová
 VII. B Ing. Vladislav Kaputa
 VIII. A Ing. Mária Hrmová
 VIII. B Ing. Milan Banský
 VIII. C Ing. Ján Poláčik
 IX. A Igor Kuzma


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 2019/2020

 Trieda Členovia
 IV. A Jančoško Jakub 
 IV. B Rusnáková Michaela
 IV. C Kubincová Ema
 V. A Šoltés Filip
 V. B Gavliaková Jana
 V. C Poliačiková Karolína
 VI. A Nôta Ondrej
 VI. B Danková Tamara
 VII. A Olšiaková Gabriela
 VII. B Blaženec Tomáš - tajomník
 VIII. A Hrmo Jakub
 VIII. B Danková Adela - predsedníčka
 VIII. C Turayová Michaela - podpredsedníčka
 IX. A Richard Klein

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa uskutočňuje prostredníctvom zodpovednej osoby. V zmysle uznesenia MsZ vo Zvolene č.78 zo dňa 25.05.2017 v zmysle  § 11 ods.1 zákona č.30/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je zodpovednou osobou v rozpočtových organizáciách Mesta Zvolen, ktoré zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov, hlavný kontrolór Mesta Zvolen.

Spôsob podávania podnetov
1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
2. Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Mesto Zvolen, hlavný kontrolór, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, pričom je potrebné na obálke uviesť upozornenie „Do rúk hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.
3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. Tento spôsob podávania podnetov je prístupný 24 hodín denne.

Kontakt na hlavného kontrolóra Mesta Zvolen nájdete na
 www.zvolen.sk.

Smernica k oznamovaniu protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Zvolen 


PROTIKORUPČNÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM ZŠ, P. JILEMNICKÉHO 1035/2 ZVOLEN

Mesto Zvolen prijalo protikorupčnú politiku a jej zásady popísalo v rámci protikorupčného manažérskeho systému (ďalej PKMS). Požiadavku na zaistenie PKMS prenieslo aj na školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. PKMS našej školy nadväzuje na PKMS zriaďovateľa a zároveň škola implementovala zásady protikorupčnej politiky do interných predpisov a smerníc.

Ciele PKMS v škole:
- zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť voči zamestnancom, klientom a verejnosti,
- predchádzať korupčnému správaniu a rôznym podozreniam týkajúcim sa činnosti školy a jej zamestnancov.

Zásady protikorupčnej politiky, ktoré škola uplatňuje:

- zverejňovanie - sprístupnenie/zverejnenie dokumentov, zápisníc, predpisov, výsledkov rozhodovacích procesov,
- kolektívne a komisionálne rozhodovanie - škola v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch koná kolektívne, riaditeľka nerozhoduje sama a preukázateľne zabezpečuje delegovanú participáciu zamestnancov v rozhodovacích procesov školy a tým zabezpečuje vylúčenie konfliktu záujmov v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch.

• Príručka protikorupčného manažérskeho systému
• Informácie o protikorupčnej politike
• Informácie o zákaze prijímať dary zamestnancami školy
• Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov
• Zásady uvádzania nových zamestnancov
• Príloha č. 1 (záväzok vedúcich zamestnancov)
• Dodatok č. 1 k pracovnému poriadku

Zápisnice 
z verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou s prieskumom trhu:
• Oprava elektroinštalácie na 2. poschodí  hlavnej budovy základnej školy (1/2017)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa anglického jazyka (6/2019)
• Výberové konanie na pozíciu asistenta učiteľa (9/2029)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa 1. stupňa (9/2019)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa MAT a INF (3/2020)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa anglického jazyka (7/2020)
• Výberové konanie na pozíciu pedagogický zamestnanec v ŠKD (7/2020)
• Výberové konanie na pozíciu ekonóm/ekonómka (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľa HUV a NEJ (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu pedagogický asistent (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu školský psychológ (5/2021)
• Výberové konanie na pozíciu učiteľ ANJ (6/2021)acroread.gif Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v šk. roku 2019/2020
acroread.gif Kolektívna zmluva na rok 2021
acroread.gif Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu na rok 2020


Štátny ŠVP - najvyšší programový dokument výchovy a vzdelávania

acroread.gif Ciele výchovy a vzdelávania - ŠkVP
acroread.gif Inovovaný školský učebný plán ISCED 1
acroread.gif Inovovaný školské učebný plán ISCED 2
acroread.gif ŠkVP - vnútorný systém hodnotenia, ISCED1
acroread.gif ŠkVP - vnútorný systém hodnotenia, ISCED2
acroread.gif Profil absolventa v primárnom vzdelávaní ZŠ ISCED 1
acroread.gif Profil absolventa v nižšom strednom vzdelávaní ZŠ ISCED 2
acroread.gif Školský poriadok ZŠ P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
acroread.gif Dodatok č. 1 k školskému poriadku ZŠ P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
acroread.gif  Školský poriadok ŠKD