Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591068
Oznam o výške príspevku v ŠKD
VÁŽENÍ RODIČIA,

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách  a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, prispieva na činnosť školského klubu zákonný zástupca dieťaťa 

mesačne sumou vo výške 9,00 EUR (slovom deväť).

Príspevok sa uhrádza prevodným príkazom súhrnne v dvoch splátkach:
-   jednorázovo 45 €  za mesiace IX. 2021 - I. 2022,
-   jednorázovo 45 €  za mesiace II. - VI. 2022.


Názov účtu: ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
Číslo účtu školy: 1634261258/0200 VÚB Zvolen
IBAN: SK 66 0200 0000 0016 3426 1258

UPOZORNENIE: 
Prvú splátku príspevku v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203, IV. Časť, Článok 11, (2),  je potrebné uhradiť do 20. augusta 2021. Doklad o úhrade 1. splátky príspevku (45 eur) je potrebné predložiť p. vychovávateľovi/vychovávateľke so Žiadosťou do školského klubu detí pre školský rok 2021/2022. 

Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok, na základe platnej legislatívy dieťa môže byť dočasne vyradené zo zoznamu zapísaných detí (za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič). 

 
Ďalšia >