Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5485751
Budovanie triednych spoločenstiev

Žiaducim protipólom poslušnosti nie je neposlušnosť, ani „robiť si čo chce“. Je to zodpovednosť, ktorá sa nepodriaďuje druhej osobe (autorite), ale riadi sa správnosťou vecí, s vnútornými hodnotami.
Pavel Kopřiva, psychológ

Základnou myšlienkou pilotného projektu Budovanie triednych spoločenstiev, ako súčasti inovovaného ŠkVP v školskom roku 2018/2019, je vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa žiaci cítia dobre, prejavujú si úctu, rešpektujú sa a necítia sa byť ohrození. Očakávame, že v takomto prostredí prebieha vlastný proces učenia sa žiakov efektívnejšie.
Stratégiu budovania triednych spoločenstiev realizujeme v podporujúcom prostredí v triedach. 

Používame: 
- tichý a pokojný hlas, 
- vopred dohodnuté signály (na udržanie disciplíny, pre aktívne počúvanie),
- viditeľný denný program (na tabuli, flipe),
- vizualizované dohody o správaní, pravidlá života triedy,
- rozdelenie priestoru v triede na pracovnú a relaxačnú časť, určenú na spoločné stretnutia v kruhu.

Podporujúce aktivity
- pravidelné, ranné stretnutia v kruhu komunity (1x týždenne, spravidla v stredu, v čase od 7.20 – 7.40 hod.), zúčastňuje sa ich celá trieda
- školské výlety, exkurzná činnosť,
- škola v prírode, základný plavecký výcvik, základný korčuliarsky výcvik,
- pasovanie za princeznú a rytiera školy,
- gratulovanie k narodeninám žiaka,
- maskot triedy (motivácia k učeniu sa, denník maskota),
- spoločná tvorba dohôd a pravidiel triedneho spoločenstva,
- kooperatívne vyučovanie, organizačné formy projektových dní,
- presádzanie žiakov (pomoc budovať rôzne vzťahy, zabrániť fixovaniu sa na jedného spolužiaka),
- nácvik dramatizácii a scénok ako prostriedku predchádzania konfliktov.

Ciele pilotného projektu
- prostredníctvom ranných komunít a iných aktivít budovať a posilňovať dobré vzťahy medzi žiakmi v triednych spoločenstvách,
- budovať a rozvíjať vnútornú motiváciu žiakov k učeniu sa a práci,
- vytvárať bezpečné prostredie rešpektujúce individuálne osobnosti žiakov,
- posilňovať súdržnosť triedneho kolektívu,
- rozvíjať sociálne a komunikačné schopnosti pre zvládanie a prevenciu konfliktov,
- rozvíjať komunikačné schopnosti v oblasti počúvania a rozprávania (počúvať komunikačného partnera a získané informácie použiť v ďalšej komunikácii, veku primerane odpovedať na položené otázky, vedieť formulovať svoj postoj),
- veku primerane rozvíjať kritické myslenie (pravidlá diskusie, vecná argumentácia),
- vytvárať dohody a pravidlá triednych kolektívov podľa potrieb a aktuálnej situácie.

Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu na primárnom stupni vzdelávania sa stáva ranná komunita ako významný nástroj vytvárania pozitívnej sociálnej klímy. Komunita je pravidelne sa schádzajúce spoločenstvo žiakov a učiteľa, v ktorom sa navzájom delia o svoje pocity, skúsenosti a zážitky. Žiaci sa v nej učia sociálnym a komunikačným schopnostiam, predovšetkým počúvať, formulovať vlastný názor, rešpektovať názor druhých, vystupovať pred ostatnými, trpezlivosti. 

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >