Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5591111
Projekt modernizácie odborných učební

Škola je často vnímaná ako zotrvačnosť osvedčených tradícií, často ako prienik nových množín a nových globálnych možností. Ak chceme mať na Slovensku vyššiu produktivitu práce, ak chceme mať kvalitnú pracovnú silu, ak chceme postaviť našu budúcnosť na myšlienke vzdelanostnej ekonomiky, potom potrebujeme podchytiť predovšetkým tú oblasť, ktorá nám ako jediná môže zabezpečiť zdravú, vzdelanú a prosperujúcu spoločnosť. Práve vo vzdelávaní sa skrýva kľúč k tomu, aby naša krajina mohla byť do budúcnosti konkurencieschopná a ekonomicky výkonná. 

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo dňa 29.06.2018 pod číslom IROP -2018_836/6897 _ 615 rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre našu školu (žiadateľ Mesto Zvolen) v projekte Modernizácia odborných učební na ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene.
Špecifický cieľ:  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov 
Hodnota projektu: 132 048,32 € so spoluúčasťou vo výške 6602,14€

Čo na škole pribudne?
Okrem stavebných úprav v učebniach fyziky, informatiky a školskej knižnice pribudne množstvo variabilných inovatívnych učebných pomôcok pre vyučovanie a podporu kritického, tvorivého myslenia i čitateľskej gramotnosti, napr.
knižnično-informačný systém, počítače pre školských knihovníkov, 
multifunkčné zariadenia, 
knihovnícke regály, stoly a stoličky do študovne, 
komplexné zostavy počítačov, tabletov a notebookov (aj pre užívateľov knižnice), 
audio knihy, hudobné nahrávky, 
spoločenské, technické a robotické hry, 
inovatívne digitálne učebnice, cvičebnice, pracovné listy, množstvo kníh, 
interaktívne vyučovacie balíky pre fyziku, matematiku, biológiu, chémiu, nemecký jazyk, 
interaktívna tabuľa, 
žiacke laboratórne stoly, technické zázemie pre učiteľa, 
3D tlačiareň, univerzálny programovateľný automat, 
intersejf na zber dát, operačné systémy , e-learning softvér ap.

V nasledujúcich mesiacoch nás čaká postupná, systematická realizácia projektu; najskôr to budú verejné obstarávania (realizuje zriaďovateľ) podľa schváleného harmonogramu.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >