Školský
e-mail
Internetová
žiacka knižka
Rozvrh
hodín

Štatistiky

Návštevníkov: 5238120
Škola priateľská k deťom
Vážené školy,
chceme s Vami zdieľať veľmi pozitívnu správu. Ďakujeme Vám a Vašim žiakom za zapojenie sa do verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2018. Len vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo zrealizovať a úspešne ukončiť zbierku. S Vašou pomocou sa nám podarilo k dnešnému dňu vyzbierať 38 747,94 EUR (táto suma ešte nie je konečná, pretože čakáme ešte vklady z niekoľkých škôl). Ešte raz Vám ďakujeme za Váš čas a úsilie, ktoré ste vynaložili na pomoc deťom. 
S pozdravom
Slovenský výbor pre UNICEF


Toto je len jedno z pozitívnych ocenení, ktoré sme v priebehu plnenia úloh a stanovených kritérií projektu Škola priateľská k deťom dostali. Ponúkame prehľad realizovaných aktivít v priebehu školského roku 2017/2018. Je za tým veľa organizácie, úsilia, potešenia i radosti.

• 10.11.2017 sa uskutočnila dobrovoľná zbierka Hodina deťom (vyzbieraných 54,80 Eur)

• 13.11.2017 sa uskutočnilo školenie zamestnancov ohľadne podpory a rozvoja ľudských práv. 

• 15.11.2017 organizácia tradičného komunitného Pasovanie za rytierov a princezné na Zvolenskom zámku, prezentované hodnoty školy, hodnotová abeceda pre prvákov

• 16.11.2017 sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie Žiackej školskej rady za prítomnosti vedenia školy. Žiaci boli oboznámení aj s emailovou adresou (čiernou skrinkou), na ktorú môžu písať svoje pripomienky. Zároveň členovia ŽŠR vyplnili anonymný dotazník UNICEF o dodržiavaní detských práv v škole a v diskusii vyjadrovali svoje návrhy k participácii detí na živote školy

• V triednych kolektívoch prebehli hodnotiace aktivity v projekte zriaďovateľa Osobnosť triedy/Osobnosť školy a celoslovenského Detského činu roka; na Zvolenskom zámku boli 20.12.2017 s titulom Osobnosť školy odmenení Samuel Hirko a Alexandra Poliačiková.

• 29.11. a 12.04. organizácia Dňa otvorených dverí pre rodičov, možnosť vyplniť anonymný dotazník k participácii na živote školy

• 20.11.2017 v školskom rozhlase odznela relácia ku Svetovému dňu detí (mediálny krúžok), v nadväznosti na aktivity Európskeho týždňa boja proti drogám (20. - 24.11.2017) - ročníkové aktivity, besedy, zaujímavé interaktívne semináre pre triedne kolektívy s odborníkmi

• 22.11. 2017 Bez modrín, dramatické podujatie ŠKD k Svetovému dňu prevencie týrania detí

• 20.12. 2017 Vinšujem Vám od Vianoc do Nového roku... adventná slávnosť detí ŠKD na Starej radnici za účasti ŽŠR a vedenia školy

• 21.12. 2017 Vianočná škola pohybu, športové dopoludnie žiakov podporujúce zdravý životný štýl, spoluorganizátori členovia ŽŠR

Stretnutie generácii, projekt mladších žiakov zameraný na hľadanie kultúrnych a životných hodnôt spoločnosti (mapovanie životných príbehov seniorov generačné remeselné dielne, Trojgeneračné stretnutie s programom na tému úcty k starším, autorské rovesnícke čítanie v KKĽŠ vo Zvolene). Vyvrcholení bol krst knihy Denník z pátrania po minulosti.

• 22.12. realizácia aktivít projektu Otvorená škola, aktivity k rozvoju ľudských práv a slobôd, 
Piliermi programu je rovesnícke vzdelávanie, workshopy vedené mladými dobrovoľníkmi OSF na tému demokracia, ľudské práva, korupcia, nenávistné prejavy v online a ich prevencia.

• 12.12-15.12.2017 sa uskutočnila dobrovoľná Vianočná zbierka UNICEF s celkovým výťažkom 161,51 Eur (aktivisti – dobrovoľníci z ŽŠR)

• 08.02.2018 sa konalo rozšírené zasadnutie ŽŠR za prítomnosti pani riaditeľky Ľuboslavy Bielikovej a príslušníka MsP vo Zvolene Jozefa Micháleka. Témou stretnutia bola interaktívna beseda o dodržiavaní protikorupčných zásad, čestnosti, o hodnotovom systéme spoločnosti i jednotlivcov s názvom Korupcia? Pridajme hodinu čestnosti.

• 05.02., 12.02. 26.03., 23.04. 2018 stretnutia a aktivity projektu Školy za demokraciu (V.C)

• 28.03.2018 - zasadnutie ŽŠR. Členovia vyplnili anonymný dotazník o návrhoch a aktivitách školy k 70. narodeninám školy. Zároveň boli pozvaní na regionálnu vzdelávaciu konferenciu Učiaca sa škola (03.04.2018) s témou Kritické myslenie. 

• 26.04.2018 Zasadnutie členov ŽŠR s riaditeľkou, koordinátormi projektu Nadácie otvorenej spoločnosti Erikou Szabovou k hodnoteniu projektu Otvorené školy (jún – evalvačné dotazníky zapojených žiakov 7. ročníka)

• V termíne 14.05.-20.05.2018 sa konala dobrovoľná zbierka Unicef Týždeň modrého gombíka 
(vyzbieraných 98,30Eur).

• 17.05.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.

Moja škola je názov literárnej a výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásila škola s prispením ŽŠR k 70. Narodeninám školy. Vernisáž súťaže je 28.06.2018 v ART3 galérii spojená s výstavou ocenených detských/dospeláckych prác a krstom vydaných pohľadníc.

• 21. -25.05.2018 GreenWay, environmentálne aktivity so zahraničnými stážistkami Lilou z Jordánska a Rinou z Honkongu v spolupráci s OZ AIESEC Banská Bystrica. Celý týždeň lektorovali v anglickom jazyku témy o ich krajine, životnom prostredí, recyklácii, separovaní, šetrení s pitnou vodou a neobnoviteľnými zdrojmi energie. ŽŠR a deti zo školy im pripravovali spolu s rodičmi aj zaujímavé aktivity počas voľných popoludní a cez víkend. 

• 28.05.2018 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene organizovala škola 10. ročník celoškolskej akcie Detskej konferencie 2018 (účasť 48 prezentujúcich detí) za priamej participácie členov žiackej školskej rady

• 12.06.2018, ukončenie celoročného pilotného programu Poradenstvo hrou v spolupráci s psychológmi CPPPaP vo Zvolene (k profesionálnej orientácii detí, budúcnosti štúdia a úspešnosti v živote)

• 22. a 25.06.2018 vyvrcholenie pohybových aktivít detí (70. narodeniny školy) podujatiami Poď s nami poza školu a 70 km do školy.

• 26.06.2018 organizácia vestibulovej výstavy ŠIKULA s cieľom podpory technických a kreatívnych zručností s participáciou ŽŠR

• 27.06.2018 Posledné zvonenie, tradičná akcia rozlúčky absolventov školy na Zvolenskom zámku s organizačnou podporou vedenia školy a Rodičovskej radyLINKA DETSKEJ ISTOTY

Odporúčania vypracované v rámci projektu „Posilňovanie hlasov detí v spoločnosti EÚ prostredníctvom detských liniek pomoci“ (súbor PDF)
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >